logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Aktuality

 •  :: 16.marca 2018 :: Výzva k možnosti dobrovoľníctva v Tanzánii už toto leto - www.detiafriky.sk/en ; www.facebook.com/detiafrikysk/ a www.sdfd.cz/cs/rok-mezinarodnim-dobrovolnikem-v-tanzanii/jak-se-stat-nasim-dobrovolnikem. Pre viac info: Ondrej Kolárovský, Kosice; 0910 946 311

  INVIT

 • : 14.marca 2018 :: Mladým ľuďom vo veku medzi 17-30 ponúkame možnosť zúčastniť sa programu Erasmus+, mobility tool – Európska dobrovoľnícka služba (EDS) pre obdobie 2018/19 v Čechách. Mame konkrétnu ponuku od nášho partnera Slezská diakonie  v Čechách pre ich EDS aktivity  začínajúcich septembrom 2018 a trvajúcich po dobu 10-12 mesiacov info leták.   
  Viac info o postupe prihlásenia:
  http://www.ekumena.sk/Dobro/prihlaska_dobro.htm
 • : 6.marca 2018 :: Srdečne vás pozývame na konferenciu pre ženy s názvom ROZTRHANÉ SIETE. Naším vzácnym hosťom a hlavnou spíkerkou bude LESLIE LEYLAND FIELDS a podelí sa s nami o tom, čo znamená nasledovať Ježiša uprostred búrok bolestí, napriek moriam pochybností aj nečakaných požehnaní a napriek (či vďaka) deravým sieťam našich životov.
  Konferencia sa uskutoční v SOBOTU 21. apríla 2018, v čase 9:00-16:00 v priestoroch Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa, Haanova 28, Bratislava – Petržalka.
  Viac na http://www.porta.sk/roztrhane-siete/

  Roztrhane siete


 • : 6.februára 2018 :: Mladým ľuďom vo veku medzi 17-30 ponúkame možnosť zúčastniť sa programu Erasmus plus, mobility tool – Európska dobrovoľnícka služba (EDS) pre obdobie 2018/19 v Čechách. Aktivity EDS v organizácii Slezská diakonie začínajú septembrom 2018 a trvajú po dobu 10-12 mesiacov.   Viac info http://www.ekumena.sk/Dobro/vysielanie.htm

 • :: 28.február 2018 :: Ak sa chcete zúčastniť programu Erasmus plus, mobility tool – dobrovoľnícke aktivity pre obdobie 2018/19 začínajúce septembrom 2018 po dobu 10-12 mesiacov, prihlášku je potrebné poslať čím skôr; ideálne v priebehu alo konca marca 2018 Sú možnosti aj mimo siete EDYN. Viac sa dočítate PDF  a pod programom "DOBROVOĽNÍCTVO" viď tiež leták PDF . Prihláška a postup tu.  

  LetakLetak b          Logo Erasmus+ SK

 • : 27.február 2018 :: Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru. Vyhlásenie schválili a podpísali predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Bratskej jednoty baptistov, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej cirkvi na Slovensku a Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

  Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách.
  Ako kresťania veríme, že Boh stvoril všetkých ľudí rovných v dôstojnosti. Každý človek je jedinečný, Boh chce z nás mať jednu rodinu, v ktorej sa navzájom dopĺňame. Násilie nikdy nie je vhodnou cestou na riešenie problémov. Je dobré, že si tieto pravdy v spoločnosti stále viac uvedomujeme a prispôsobuje sa tomu aj naša legislatíva, čo možno len oceniť. Pri dosahovaní ideálov je však rovnako dôležité, aké prostriedky si pri tom zvolíme. Účel nesvätí prostriedky a nie každá cesta vedie k vytýčenému cieľu.
  Aj preto so znepokojením sledujeme iniciatívy, ktoré smerujú k ratifikácii kontroverzného dohovoru Rady Európy,  tzv. Istanbulského dohovoru.

  Istanbulský dohovor vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných „rolách“ mužov a žien, ktoré nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti. Pojem „rod“ pritom definuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“ (čl. 3, písm. c).  Dohovor vyžaduje, aby odsúdeniahodné „stereotypné roly“ (čl. 12, ods. 1), ako aj zavádzanie „nestereotypných rodových rolí“ (čl. 14, ods. 1) posudzovala nejasne definovaná „skupina expertov“ (čl. 66), nadradená aj národným parlamentom. Dohovor, ak sa bude aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania vo všetkých signatárskych štátoch, pričom „k žiadnemu ustanoveniu dohovoru nie sú prípustné žiadne výhrady“ (čl. 78. ods. 1), okrem niekoľkých nepodstatných výnimiek. Nemáme dôveru, že vyjadrenia expertov budú pravdivé a napomôžu účinne predchádzať domácemu násiliu. Skôr sa obávame šírenia genderovej a protirodinnej agendy.
  Téma násilia v rodine si žiada komplexný prístup. Môže sa totiž týkať nielen žien, ale aj ďalších zraniteľných osôb. Každé násilie charakterizuje neúcta k ľudskej dôstojnosti, ktorá je ako dar od Boha nedotknuteľná.
  Kresťanské cirkvi v Slovenskej republike sa hlásia k rovnosti pohlaví. Sme za ochranu žien pred akýmkoľvek násilím,  nemôžeme však súhlasiť s ideológiami, ktoré rovnosť prezentujú ako rovnakosť a prichádzajú až k popretiu rozdielov medzi mužmi a ženami. Prirodzeným vzťahom muža a ženy nie je konflikt, ale povolanie k harmónii a vzájomnému doplňovaniu sa v Božom diele manželstva a rodiny.
  Tolerovať možno slabosť, nie však lož. Sme pevne presvedčení, že existuje nemenná pravda o človeku, o identite muža a ženy, a túto pravdu my ako ľudia neurčujeme, len objavujeme. Zároveň tvrdíme, že sme schopní jej poznania, presne tak, ako sme pri zachovaní zdravého úsudku schopní poznania pravdy o manželstve, ktoré je zväzkom jedného muža a jednej ženy.

  My, predstavitelia kresťanských cirkví, obraciame sa týmto vyhlásením na všetkých občanov Slovenskej republiky a verejných predstaviteľov, aby sme potvrdili, že podporujeme úsilie o efektívne riešenie problému domáceho násilia. Zároveň vyhlasujeme, že viaceré tézy, ktoré v tejto súvislosti ponúka tzv. Istanbulský dohovor, považujeme za prejavy genderovej ideológie. Z tohto dôvodu sa obraciame na vládu Slovenskej republiky, aby stiahla podpis Slovenska pod týmto dohovorom.
  Urobme, čo je v našich silách, pre účinnú ochranu všetkých osôb ohrozených násilím, ale rovnako aj na podporu zdravých manželstiev a rodín.
  Prosíme dobrotivého Pána, aby nám dal silu obstáť v tomto úsilí: aby sa s každým človekom zaobchádzalo spravodlivo, na základe nemennej pravdy o mužovi a žene, ktorí sú stvorení na Boží obraz.

  V Badíne 13. februára 2018

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR