logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Archív

 • :: 20.januára 2020 ::  Vyhlásenie ERCSR na záver Ekumenických bohoslužieb v rámci  Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov  2020

     
  Veľavážení hostia, sestry a bratia vo viere v Pána Ježiša Krista, milí televízni diváci, vážení občania Slovenska!    
  Je posledný rok druhej dekády 21. storočia. Pamätáme, že rok 2000 bol bájnou métou, nad ktorou sa nadchýňali vedci i deti. Bola v tom dychtivosť ľudskej fantázie, no i pre človeka typická pýcha. Odvtedy uplynulo už dvadsať rokov. Ukázali mnoho úchvatných vecí, ale aj to, ako ťažko zvládame elementárne záležitosti vlastného života, či v akom kritickom stave je životné prostredie na našej planéte. Autor 90. žalmu prosí Boha: „Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali“. Je úžasné, ak plynutie času urobí človeka múdrym – aj múdrym vedieť, že správnym životným postojom je pokora, nie pýcha. Povzbudzujeme vás: buďme pokornými ľuďmi! Nehovoríme „bojazlivými“ či „pasívnymi“, ale pokornými. Pokora robí v našom živote priestor pre Boha a to je to najdôležitejšie. Pokora dáva tú pravú kvalitu našej viere – aby bola autentická, nášmu občianstvu – aby bolo angažované i našej ľudskosti – aby bola pre iných prínosná.      
      Heslom tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sú slová zo Skutkov apoštolských, 28. kapitoly: „Preukázali nám neobyčajnú láskavosť“. Eskortovaný väzeň, kresťan Pavel, sa po stroskotaní na Malte stretol s láskavosťou domácich obyvateľov. Aj vďaka nej mohol pokračovať v ceste a ďalej misijne pôsobiť. Jasne tu vidíme, že dvere k ďalšiemu ohlasovaniu evanjelia otvorila láska. Ohlasovanie evanjelia je ústrednou úlohou cirkvi aj dnes. Vyzývame a povzbudzujeme všetkých kňazov, farárov a kazateľov, aby svoje misijné dielo konali s láskou a v láske k ľudským dušiam. Ospravedlňujeme sa za všetky tie prípady a okolnosti, v ktorých sme my, duchovní, vystupovali ako ľudia povýšeneckí, rozličným spôsobom zneužívajúci svoje postavenie. Láska nech je ale poznávacím znamením všetkých veriacich ľudí. Obraz života našej spoločnosti by sa úplne zmenil, keby veriaci ľudia konali v láske a do jej dôsledkov. Vyznávame, že sme svoje kázanie, vyučovanie a výchovu nevykonávali a tiež neprijímali dôsledne, keďže vidíme v našom živote toľko chladu, neslušnosti až gaunerstva.    
        Dvadsať rokov po roku 2000 vnímame nielen technické, ale aj kultúrne, sociálne či ideologické zmeny okolo nás. Zbrane majú dosah úplne na všetkých. Naháňajú strach rovnako, ako prízrak globálneho klimatického kolapsu, nedostatku pitnej vody a potravín, či gigantického sťahovania ľudstva. V našom prostredí klasická identita národov zaniká v pojme globalizácia, politický systém je stále viac regulujúci, korene našej kultúry stále menej dôležité. Manželstvo je spochybnené ako umelý konštrukt, pohlavie je dané možnosťou výberu, deti žijú v pasivite virtuálnych sietí. Zločinecké ideológie sú sebavedomé a populárne, akoby v Európe nepripravili o život a šťastie milióny ľudí.      
       Zo svojho maličkého miesta nedokáže veriaci človek ovplyvniť pozitívnu zmenu vo všetkých týchto oblastiach. Urobme však to, čo dokážeme. Je v našich silách ukázať, že niektoré z menovaných faktov, ktoré sa vžili ako stereotyp, sa dajú prelomiť. To by bola zároveň najlepšia odpoveď proti tvrdeniam, že nastala nevyhnutnosť zmeniť tradičný koncept nášho života. Poctivým manželským a rodičovským životom ukážme, že rodina funguje. Že kríza súžitia mužov a žien, domáce násilie, či odcudzenie sa detí, nie sú osudovou danosťou, ale výsledkom našich chýb, sebectva, či úpadku spoločnosti. Buďme nesebeckí a citliví na potreby susedstva, komunity, národa, ale zároveň ukážme, že to ide aj bez primitívnej a ubližujúcej nenávisti k iným názorom, rasám, jazykom a náboženstvám. Nepoškodzujme, ale zveľaďujme svoje prírodné a kultúrne dedičstvo. Majme posvätný vzťah k vlastnému i cudziemu majetku. Buďme poctiví, tvoriví a pracovití. Nekradnime a nepodvádzajme. Žime otvorený, reálny život, neskrývajme sa za pohodlnú anonymitu statusov na sociálnych sieťach. Práve tam sa nám totiž stráca to podstatné: nie či iní, ale či práve ja som taký, akého ma chce mať Boh. Ak je niekto v novodobom zmysle slova skutočne iný, prijmime ho. Sú nám prisudzované postoje ako opovrhovanie, nenávisť, zrada príkazu lásky. Dávajú nám ich z rozličných motívov. Nesmú byť našou charakteristikou! Radíme vám klasický evanjeliový postoj: jedno je mať názor na vec a druhé je v láske prijať osobu, ktorá vec nesie. Ako Boh odmieta hriech človeka, no človeka miluje, aj my prijímajme všetkých v láske, aj keď názor na vec môže byť úplne opačný. Zúčastnime sa volieb. Politické rozhodnutie je originálnou a súkromnou záležitosťou každého občana. Urobiť ho správne nie je jednoduché. Ale chybou je odignorovať voľby.    
       Pán Ježiš povedal o svojich učeníkoch, že sú soľou zeme a nesmú stratiť slanosť. Berme tieto slová absolútne vážne. Boli povedané na našu adresu. V pokore spoločne prosíme: Bože, pomôž nám porozumieť Tvojej vôli pre náš dnešok a daj nám silu a múdrosť konať podľa nej!

 • :: 20.januára  2020 :: Ekumenické služby Božie pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov dňa 19. januára 2020 o 10:00  hod. miesto:  Kostol svätej Anny (Uršulínky) Hviezdoslavova 10, Trnava

  Kostol sv. Anny v Trnave

  Archív záznamu RTVS z 19.1.2020

  Poriadok bohoslužby  PDF

  :: 6.decembra  2019 ::  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pre rok 2020 Materiál PDF  "Preukázali nám neobyčajnú láskavosť" Skutky apoštolov 28,2
 • :: 10.septmebra 2019 :: Vyhlásenie

  Náboženská sloboda je základným ľudským právom, preto vítame návrh uznesenia NR SR o ochrane slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám vo svete.
  Náboženská sloboda je stále v mnohých krajinách porušovaná, preto je potrebné o nej hovoriť a zasadzovať sa za ňu. Dôsledkom nedodržiavania náboženskej slobody je prenasledovanie kresťanov, židov a ďalších náboženských komunít. Z týchto dôvodov vítame každý krok verejných predstaviteľov SR, ktorým zdôraznia význam náboženskej slobody a potrebu pomáhať všetkým, ktorí sú pre svoju vieru alebo náboženské presvedčenie prenasledovaní."
  Stanislav Zvolenský, Konferencia biskupov Slovenska
  Ivan Eľko, Ekumenická rada cirkví v SR
  Igor Rintel, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR


 • :: 9.júla 2019:: Ekumenická rada cirkví SR program DOBRO ponúka od 1.septembra 2019 jedno miesto v Bratislave v 12- mesačnom dobrovoľníckom programe (Európsky zbor solidarity) zameranom na sociálnu pomoc znevýhodneným skupinám ľudí. Projekt je dostupný mladým od 18-30 rokov, kresťanské zázemie je výhodou. Viac sa môžete dočítať v nasledovnom ozname.

  EVS DOBRO

 • :: 27.marec 2019 :: V priestoroch Evanjelickej cirkvi Metodistickej na Panenskej ulici v Bratislave  sa 27. marca 2019 konalo 14. valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR, ktoré sa koná každé dva roky.

  Valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR (ERC v SR) viedol emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, predseda ERC v SR, spolu s podpredsedom ERC v SR Lászlóm Fazekasom, biskupom Reformovanej kresťanskej cirkvi v SR. Rokovanie zahájil  predseda ERC v SR Miloš Klátik prečítaním z Písma svätého zo Žalmu 25, 15-16; a 34, 16-23 a modlitbou vyprosil Božie požehnanie podpredseda ERC v SR László Fazekas.

  Súčasťou tohto stretnutia bola aj prednáška Daniely Veselej, tajomníčky pre školy a náboženskú výchovu z Generálneho biskupského úradu ECAV, na tému „Evanjelické školstvo po Nežnej revolúcii“.
  Jedným z bodov programu VZ bola správa o činnosti a hospodárení ERC v SR,  ktorú vypracovali pracovníci kancelárie ERC v SR.  Ďalším bodom programu boli voľby predsedníctva a členov revíznej komisie ERC v SR. Kandidáti do predsedníctva v krátkosti predstavili svoju víziu ďalšieho smerovania ERC v SR. Za predsedu ERCSR bol zvolený generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko a za podpredsedu podpredseda Rady Bratskej jednoty baptistov v SR Ján Szöllös. Do revíznej komisie boli zvolení Marta Stašiniaková z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Juraj Klementovič z Cirkvi bratskej v SR a Barbora Antalíková Bratskej jednoty baptistov v SR.
  Valné zhromaždenie taktiež prijalo doplnenie štatútu ERC v SR.
  Na VZ sa zúčastnili zástupcovia 6 cirkví s riadnym členstvom v ERC v SR (2 delegáti) a zástupcovia pozorovateľských cirkví (1 delegát), členovia jednotlivých komisií ERC v SR i zástupcovia spolupracujúcich ekumenických organizácií, ktorí mali možnosť v krátkosti predstaviť svoju činnosť. Na VZ boli prítomní  aj pracovníci Ekumenickej rady cirkví v SR a zástupcovia Evanjelickej diakonie. Pozvanie prijal aj riaditeľ Cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR JUDr. Ján Juran. Valné zhromaždenie ERC v SR bolo ukončené spoločnou modlitbou.

  Nata Hovorková poverená zastupovaním generálneho tajomníka ERC v SR

  VZ ERC 2019

                        VZ ERC 2019

                    VZ ERC 2019

  Foto ERC v SR

 • :: 06.marec 2019 ::Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Badíne
  Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne  sa v pondelok 4. marca 2019, stal dejiskom historicky druhého stretnutia najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Zúčastnil sa na ňom aj predseda vlády SR Peter Pellegrini. Najvyšší predstavitelia cirkví na stretnutí prijali vyhlásenie, ktoré prinášame v plnom znení. (Prevzaté TK KBS).

  Slovensko patrí ku krajinám, kde si mnoho ľudí dobre uvedomuje význam manželstva a rodiny a zároveň vie rozpoznať škody, ktoré spoločnosti spôsobuje genderová ideológia. Oceňujeme všetky kroky, ktoré napomáhajú dobru rodín a manželstiev.
  My, predstavitelia kresťanských cirkví, chceme pripomenúť, že genderová ideológia je pseudovedeckou „náukou“, podľa ktorej sa ľudská bytosť rodí ako pohlavne neutrálna. Pohlavie a rod sú v nej úplne oddelené, rod v ponímaní tejto ideológie je len kultúrnym konštruktom. Z tohto hľadiska je sexuálna identita ľudskej osoby v spoločnosti vyhlasovaná iba za kultúrny produkt, ktorý vraj nemá nijaký základ v ľudskej prirodzenosti.
  Upozorňujeme na úlohu, ktorú pri šírení genderovej ideológie zohráva manipulácia s jazykom. Deje sa to napríklad vtedy, ak namiesto otca a mamy hovoríme o rodičovi jedna a rodičovi dva; ak termínom manželstvo označujeme aj iné spolužitie ako spolužitie muža a ženy; keď namiesto jednoznačného pojmu „násilie v rodinách“ hovoríme o takom násilí, ktoré je podmienené alebo vyvolané rodom. Je vecou spravodlivosti, aby sa realita a pravda neprekrúcali.
  Zavedením danej ideológie do legislatívy tieto snahy nekončia. Ich cieľom je ovplyvniť vzdelávací proces, aby občania považovali za normálne tvrdenia, ktoré genderová ideológia hlása. Sme presvedčení, že z etickej a náboženskej výchovy nemožno vylúčiť výchovu k zodpovednému manželstvu, rodičovstvu a duchovným hodnotám, na ktorých naša spoločnosť bola historicky vybudovaná.
  Genderovú ideológiu prekonáme len jej jednoznačným odmietnutím, návratom ku kresťanskej antropológii a účinnej rodinnej politike. V Kristovom evanjeliu a kresťanskej teológii nachádzame pravdu o ľudskej láske. Máme vážne obavy, že sa v našej krajine nedostatočne prihliada na spoločenskú hodnotu manželstva, rodičovstva a rodiny. V manželstve medzi jedným mužom a jednou ženou, ktoré smeruje ku vzniku rodiny, by sme mali byť schopní rozpoznať najdôležitejšie hodnoty pre spoločnosť: nenahraditeľný dar ľudského života, rovnosť v dôstojnosti muža a ženy - a chápať ich odlišnosť ako dobro.
  Z týchto dôvodov sa obraciame na predstaviteľov verejného života a na všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme tak v legislatíve, ako aj vo vzdelávacom procese odmietli každý prejav genderovej ideológie. Zároveň potvrdzujeme stanovisko spred roka, v ktorom sme vyjadrili naše presvedčenie o nevyhnutnosti odmietnuť Istanbulský dohovor, ktorý zneužíva tému násilia na šírenie genderovej ideológie.
  Slovenská republika by si mala nielenže zachovať zvrchovanosť v ústavnom definovaní hodnôt rodiny, manželstva a rovnosti medzi mužmi a ženami, ale svojimi stanoviskami aktívne ovplyvňovať smerovanie vývoja celej Európskej únie. Žiadame teda, aby na rokovania v inštitúciách Európskej únie alebo v iných orgánoch medzinárodných organizácií boli za Slovensko vysielaní delegáti a zástupcovia schopní jasne deklarovať nesúhlas Slovenskej republiky s takto chápanou genderovou ideológiou a nepripustiť zasahovanie do týchto hodnôt, potvrdených našou ústavou.


  V Badíne, 4. marca 2019

 • :: 22.januára 2019 ::Vyhlásenie ERCSR na záver Ekumenických bohoslužieb v rámci  Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov  2019


  Milí bratia a sestry, vážení televízni diváci - občania Slovenska!
  Minulý rok sme prežili viaceré dôležité jubileá. Médiá nám v súvislosti s nimi ponúkali mnohé dokumenty, ktoré nám priblížili naše dejiny a významné osobnosti, hotové obetovať všetko za slobodu nášho národa. Múdrosť hovorí, že kto nemá záujem o minulosť, nezaslúži si budúcnosť. Asi preto, že zo skúseností minulosti sa možno mnoho naučiť pre dobro budúcnosti.
  Aj tento rok nás čakajú veľké výročia. Napr. jedno smutné - 100. výročie smrti Milana Rastislava Štefánika a jedno radostné (pre tých čo slobodu považujú za najcennejší dar pre život) - 30. výročie tzv. Nežnej revolúcie. Obe nám pripomínajú, že život v slobode nie je samozrejmosť, že za slobodu máme byť vďační, máme si ju vážiť a chrániť. K tomu nás vedie aj tohtoročná téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov i týchto Ekumenických služieb Božích – znejúca skoro ako prikázanie „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať!“ Áno, sloboda a spravodlivosť spolu úzko súvisia. Čím viacerí ľudia v spoločnosti sa cítia  diskriminovaní, vykorisťovaní, prenasledovaní, podceňovaní, sklamaní, či podvedení, čím menej ich verí na právo a spravodlivosť, tým krehkejšia je naša sloboda. Nespravodlivá deľba bohatstva Zeme a výsledkov ľudskej práce vzbudzuje nespokojnosť. Čím väčší je rozdiel medzi bohatými a chudobnými, tým viac je ohrozený pokoj v krajine i mier vo svete. Nedostatok základných životných potrieb, strach a závisť ľahko prerastajú v nenávisť a od nej je už len krôčik k násiliu, ktoré môže prerásť až do vojen, koncentrovaného zla. A ľudstvo je, zdá sa, nepoučiteľné. Vzrastajúci nacionalizmus, strach z cudzincov, snaha ohradiť sa múrmi, vyhnať, či zničiť všetkých, ktorí nie sú ako my, spolu s túžbou po moci a majetku vedú k totalitám aké sme už zažili. To všetko môže spôsobiť koniec našej slobody, pokoja, ba i života. Dá sa proti tomu niečo robiť?  5. kniha Mojžišova má dnes pre nás celkom jednoduchú radu: Usilovať sa o spravodlivosť
  Ale vieme my, hriešni ľudia, čo je spravodlivosť? Starodávne „oko za oko, zub za zub, smrť za smrť“? História národov i jednotlivcov nás však učí, že násilie vyvoláva násilie a že je to bludný kruh. Áno, zlo má byť potrestané a dobro odmenené. Príde však na to, kto určuje čo je dobro a čo zlo. Kde je pravda?! Nevieme. Sami si neporadíme. Potrebujeme vzor, radcu, vodcu. Lenže nie takého, ktorý si vydobyje moc silou, ľsťou, alebo si ju kúpi za peniaze. Takých vodcov sme tu už mali. Ich vláda vždy viedla k strate slobody, do otroctva.
  My, ktorí sme pred pár dňami oslávili narodeniny Božieho Syna, Ježiša Krista, veríme, že On je tým pravým vzorom a vodcom, Slnkom spravodlivosti. On, ktorý sa narodil preto, aby vyslobodil človeka z otroctva hriechu a  ponúkol mu slobodu Božieho dieťaťa. On, ktorý prežil ťažký ľudský údel a obetoval vlastný život, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Za svojho pozemského života nikoho neodsúdil, ale príde súdiť svet na konci vekov. On, ktorý bol stelesnené Božie Slovo, stelesnená Láska. Veď Boh je láska. A láska je tá najdokonalejšia spravodlivosť. Ak On je naším Pánom, Kráľom nášho života, tak stačí nasledovať Jeho. S pomocou Ducha Svätého spoznávať Jeho vôľu a plniť ju. To znamená v láske sa vzájomne rešpektovať a pomáhať si – v rodinách, medzi generáciami, v cirkvách, v národe, v spoločnosti. To je skutočne bohatý a dôležitý program pre tento i pre budúce roky.
  Tak nám Pán Boh pomáhaj!

 • :: 24.novembra  2018 ::  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pre rok 2019 Materiál PDF   Len o spravodlivosť sa budeš usilovať (Deuteronómium 16, 18 – 20)

 • :: 24.november 2018 :: Ak sa chcete zúčastniť programu Európsky zbor solidarity  – dobrovoľnícke aktivity pre obdobie 2019/20 začínajúce septembrom 2019 po dobu 10-12 mesiacov, prihlášku je potrebné poslať do 15. januára 2019. Sú možnosti aj mimo siete EDYN. Viac sa dočítate PDF  a pod programom "DOBROVOĽNÍCTVO" viď tiež leták PDF . Prihláška a postup tu.  

  LetakLetak b          Logo Erasmus+ SK • :: 16.marca 2018 :: Výzva k možnosti dobrovoľníctva v Tanzánii už toto leto - www.detiafriky.sk/en ; www.facebook.com/detiafrikysk/ a www.sdfd.cz/cs/rok-mezinarodnim-dobrovolnikem-v-tanzanii/jak-se-stat-nasim-dobrovolnikem. Pre viac info: Ondrej Kolárovský, Košice; 0910 946 311

  INVIT

 • :: 14.marca 2018 :: Mladým ľuďom vo veku medzi 17-30 ponúkame možnosť zúčastniť sa programu Erasmus+, mobility tool – Európska dobrovoľnícka služba (EDS) pre obdobie 2018/19 v Čechách. Mame konkrétnu ponuku od nášho partnera Slezská diakonie  v Čechách pre ich EDS aktivity  začínajúcich septembrom 2018 a trvajúcich po dobu 10-12 mesiacov info leták.   
  Viac info o postupe prihlásenia:
  http://www.ekumena.sk/Dobro/prihlaska_dobro.htm • : 6.marca 2018 :: Srdečne vás pozývame na konferenciu pre ženy s názvom ROZTRHANÉ SIETE. Naším vzácnym hosťom a hlavnou spíkerkou bude LESLIE LEYLAND FIELDS a podelí sa s nami o tom, čo znamená nasledovať Ježiša uprostred búrok bolestí, napriek moriam pochybností aj nečakaných požehnaní a napriek (či vďaka) deravým sieťam našich životov.
  Konferencia sa uskutoční v SOBOTU 21. apríla 2018, v čase 9:00-16:00 v priestoroch Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa, Haanova 28, Bratislava – Petržalka.
  Viac na http://www.porta.sk/roztrhane-siete/

  Roztrhane siete

 • :: 28.február 2018 :: Ak sa chcete zúčastniť programu Erasmus plus, mobility tool – dobrovoľnícke aktivity pre obdobie 2018/19 začínajúce septembrom 2018 po dobu 10-12 mesiacov, prihlášku je potrebné poslať čím skôr; ideálne v priebehu alo konca marca 2018 Sú možnosti aj mimo siete EDYN. Viac sa dočítate PDF  a pod programom "DOBROVOĽNÍCTVO" viď tiež leták PDF . Prihláška a postup tu.  

  LetakLetak b          Logo Erasmus+ SK

 • : 27.február 2018 :: Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru. Vyhlásenie schválili a podpísali predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Bratskej jednoty baptistov, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej cirkvi na Slovensku a Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

  Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách.
  Ako kresťania veríme, že Boh stvoril všetkých ľudí rovných v dôstojnosti. Každý človek je jedinečný, Boh chce z nás mať jednu rodinu, v ktorej sa navzájom dopĺňame. Násilie nikdy nie je vhodnou cestou na riešenie problémov. Je dobré, že si tieto pravdy v spoločnosti stále viac uvedomujeme a prispôsobuje sa tomu aj naša legislatíva, čo možno len oceniť. Pri dosahovaní ideálov je však rovnako dôležité, aké prostriedky si pri tom zvolíme. Účel nesvätí prostriedky a nie každá cesta vedie k vytýčenému cieľu.
  Aj preto so znepokojením sledujeme iniciatívy, ktoré smerujú k ratifikácii kontroverzného dohovoru Rady Európy,  tzv. Istanbulského dohovoru.

  Istanbulský dohovor vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných „rolách“ mužov a žien, ktoré nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti. Pojem „rod“ pritom definuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“ (čl. 3, písm. c).  Dohovor vyžaduje, aby odsúdeniahodné „stereotypné roly“ (čl. 12, ods. 1), ako aj zavádzanie „nestereotypných rodových rolí“ (čl. 14, ods. 1) posudzovala nejasne definovaná „skupina expertov“ (čl. 66), nadradená aj národným parlamentom. Dohovor, ak sa bude aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania vo všetkých signatárskych štátoch, pričom „k žiadnemu ustanoveniu dohovoru nie sú prípustné žiadne výhrady“ (čl. 78. ods. 1), okrem niekoľkých nepodstatných výnimiek. Nemáme dôveru, že vyjadrenia expertov budú pravdivé a napomôžu účinne predchádzať domácemu násiliu. Skôr sa obávame šírenia genderovej a protirodinnej agendy.
  Téma násilia v rodine si žiada komplexný prístup. Môže sa totiž týkať nielen žien, ale aj ďalších zraniteľných osôb. Každé násilie charakterizuje neúcta k ľudskej dôstojnosti, ktorá je ako dar od Boha nedotknuteľná.
  Kresťanské cirkvi v Slovenskej republike sa hlásia k rovnosti pohlaví. Sme za ochranu žien pred akýmkoľvek násilím,  nemôžeme však súhlasiť s ideológiami, ktoré rovnosť prezentujú ako rovnakosť a prichádzajú až k popretiu rozdielov medzi mužmi a ženami. Prirodzeným vzťahom muža a ženy nie je konflikt, ale povolanie k harmónii a vzájomnému doplňovaniu sa v Božom diele manželstva a rodiny.
  Tolerovať možno slabosť, nie však lož. Sme pevne presvedčení, že existuje nemenná pravda o človeku, o identite muža a ženy, a túto pravdu my ako ľudia neurčujeme, len objavujeme. Zároveň tvrdíme, že sme schopní jej poznania, presne tak, ako sme pri zachovaní zdravého úsudku schopní poznania pravdy o manželstve, ktoré je zväzkom jedného muža a jednej ženy.

  My, predstavitelia kresťanských cirkví, obraciame sa týmto vyhlásením na všetkých občanov Slovenskej republiky a verejných predstaviteľov, aby sme potvrdili, že podporujeme úsilie o efektívne riešenie problému domáceho násilia. Zároveň vyhlasujeme, že viaceré tézy, ktoré v tejto súvislosti ponúka tzv. Istanbulský dohovor, považujeme za prejavy genderovej ideológie. Z tohto dôvodu sa obraciame na vládu Slovenskej republiky, aby stiahla podpis Slovenska pod týmto dohovorom.
  Urobme, čo je v našich silách, pre účinnú ochranu všetkých osôb ohrozených násilím, ale rovnako aj na podporu zdravých manželstiev a rodín.
  Prosíme dobrotivého Pána, aby nám dal silu obstáť v tomto úsilí: aby sa s každým človekom zaobchádzalo spravodlivo, na základe nemennej pravdy o mužovi a žene, ktorí sú stvorení na Boží obraz.

  V Badíne 13. februára 2018

 • : 6.februára 2018 :: Mladým ľuďom vo veku medzi 17-30 ponúkame možnosť zúčastniť sa programu Erasmus plus, mobility tool – Európska dobrovoľnícka služba (EDS) pre obdobie 2018/19 v Čechách. Aktivity EDS v organizácii Slezská diakonie začínajú septembrom 2018 a trvajú po dobu 10-12 mesiacov.   Viac info http://www.ekumena.sk/Dobro/vysielanie.htm

 • : 10.mája 2017 :: Mladým ľuďom vo veku medzi 17-30 ponúkame možnosť zúčastniť sa programu Erasmus plus, mobility tool – Európska dobrovoľnícka služba (EDS) pre obdobie 2017/18 v Čechách. Aktivity EDS v organizácii Slezská diakonie začínajú septembrom 2017 a trvajú po dobu 10-12 mesiacov.   Viac info http://www.ekumena.sk/Dobro/vysielanie.htm

 • :: 3.január 2017 :: Ak sa chcete zúčastniť programu Erasmus plus, mobility tool – Európska dobrovoľnícka služba (EDS) pre obdobie 2017/18 začínajúce septembrom 2017 po dobu 10-12 mesiacov, prihlášku je potrebné poslať čím skôr; ideálne do 10. januára 2017 (projekty sa podávajú začiatkom februára 2017). Sú možnosti aj mimo siete EDYN. Viac sa dočítate PDF  a pod programom "DOBROVOĽNÍCTVO" viď tiež leták PDF . Prihláška a postup tu.  

  LetakLetak b          Logo Erasmus+ SK

 • : 8.marec 2017 :: Ak sa chcete zúčastniť programu Erasmus plus, mobility tool – Európska dobrovoľnícka služba (EDS) pre obdobie 2017/18 začínajúce septembrom 2017 po dobu 10-12 mesiacov máme možnosť vyslať dobrovoľníkov do Anglicka, Belgicka, Maďarska, Česka a pod. viac info o http://www.ekumena.sk/Dobro/vysielanie.htm Anglicku a Belgicku (ponuka pre Belgicko platí len do 15.3.2017) - pre rok 2017-18 uzatvorené 

 • :: 11.máj 2016 :: Ekumenická rada cirkví na Slovensku, dobrovoľnícky program DOBRO hľadá mladých ľudí v rozmedzí 17- 30 rokov, ktorí by chceli vykonávať dobrovoľnícku službu v rámci programu Erasmus plus, mobility tool – Európska dobrovoľnícka služba (EDS) pre obdobie 2016/17 začínajúce septembrom 2016 po dobu 10-12 mesiacov. V súčasnosti máme ponuku v Anglicku - Time for God a v Českej republike Slezká diakonie.  viac

  LetakLetak b          Logo Erasmus+ SK

 • :: 1.december 2015 :: Ak sa chcete zúčastniť medzinárodného sociálneho roku v zahraničí v šk. roku 2016/17  (Ide o dlhodobý pobyt (10-12 mesiacov) mladých ľudí (18-30 rokov) v zahraničí ako dobrovoľníkov), prihlášku je potrebné poslať čím skôr; ieálne do 10. januára 2015 pre termín. Sú možnosti aj mimo siete EDYN. Viac sa dočítate PDF  a pod programom "DOBROVOĽNÍCTVO" viď tiež leták PDF


  Logo Erasmus+ SK

 • :: 20.januára 2015::  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Materiál PDF

 • :: 20.Septembra 2014:: 4.-10.augusta 2014 sa kresťanky z 27 krajín zišli na ostrove Tinos, v Grécku, na 9. valnom zhromaždení Ekumenického fóra kresťanských žien Európy (EFKŽE). Zo Slovenska sa valného zhromaždenia zúčastnili: Nata Hovorková z Bratskej jednoty baptistov, národná koordinátorka a členka riadiaceho výboru EFKŽE, Daniela Horínková z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV), doterajšia národná koordinátorka a Eva Guldanová z ECAV, nová národná koordinátorka EFKŽE. Na 9. VZ EFKŽE sme volili nový štvorčlenný koordinačný výbor a tri ko-prezidentky. Koordinačný výbor tvoria odteraz Fiona Buchanan zo Škótska, Timea Zsuzsanna Soós z Rumunska, Marijana Ajzenkol z Chorvátska a sestra Marianne Milde z Nemecka. Za prezidentky boli zvolené: Za protestantské cirkvi – Eva Guldanová, za Pravoslávnu cirkev Assea Railean z Moldavska a za Rímskokatolícku cirkev Gabriela Kienesberger z Rakúska. Slovenská republika má v Ekumenickom fóre kresťanských žien Európy dôležité postavenie. Doteraz sme mali zástupkyňu v koordinačnom výbore, odteraz dokonca prezidentku. Kiež Pán Cirkvi požehnáva prácu novozvoleného vedenia i celého Fóra.  VZ na záver prijalo nasledujúci dokument:

  Tinos ako pútnické miesto Panny Márie  inšpiroval témy stretnutia: Narodený zo ženy a Kresťanské ženy ako tvorivá energia v Európe  Valné zhromaždenie urobila mimoriadne úspešným úžasná pohostinnosť našich gréckych sestier a vôbec ľudí na ostrove Tinos.
  Ekumenické fórum je veľmi rôznorodé, lebo spája ženy zo všetkých kresťanských tradícií a končín Európy ako aj rôzneho veku. V stretaní sa kresťanských žien je nádej, že európske hodnoty zmierenia a porozumenia stále žijú. Pri zdieľaní našich rôznorodých skúseností zisťujeme, že žena a muž sa rodia ako rovnocenní. Veríme, že sme stvorení na Boží obraz.

  Preto prinášame naše perspektívy ako ženy viery, náš spoločný hlas a našu vieru v moc modlitby do nasledujúcich výziev.
  Sme si vedomé, že uplynulo 100 rokov od začiatku Prvej svetovej vojny a 75 rokov od začiatku Druhej svetovej vojny. Vieme, že ženy hrali rôzne roly v oboch vojnách ako v podporovaní národných hodnôt tak aj v práci pre mier. Tieto ničivé vojny úplne zmenili životy a úlohy žien.
  Dnes naďalej žijeme vo svete, kde sú viaceré miesta konfliktov vrátane Ukrajiny, Sýrie, Iraku a Palestíny/ Izraela. Civilná populácia, zvlášť ženy a deti, trpia najviac. konflikty sa dotýkajú životov nás všetkých a je ťažké rozoznať kde je pravda. Odsudzujeme fakt, že pre mnohých v našich národoch je obchod a výroba zbraní hnacou silou ekonomiky.
  Ženy a organizácie žien musia byť nástrojmi mieru. Povzbudzujeme ženy, aby sa schádzali k spoločným modlitbám a práci za mier. Ženy v Ekumenickom fóre budú pokračovať v práci vo svojich cirkvách a inšpirovať ich k obrane mieru vo verejnej i privátnej sfére.
  Súčasné konflikty zvyšujú spoločenské javy ako sú rasizmus, utečenectvo a migrácia, ktoré sú už prítomné v našom európskom kontexte. Veríme, že všetci ľudia sú stvorení na Boží obraz a preto nás hlboko znepokojujú zneľudšťujúce skúsenosti utečencov a prisťahovalcov v našich komunitách. Chceme sa usilovať v našich cirkvách zaistiť ich dôstojnosť a podporovať ich hlas.
  Naša prítomnosť v Grécku nás upomína na rôzne dôsledky finančnej krízy od roku 2008. Stále máme finančný systém, ktorý zapríčiňuje chudobu, nedostatok a problémy životného prostredia. Ako kresťanky budeme reagovať na volanie k tvorivej sile a práci na odkrývaní nových riešení, ktoré budú umožňovať život udržateľný aj pre budúce generácie.
  Základom našej nádeje pre budúcnosť je naša viera a skúsenosť, že modlitba účinkuje. Svoju inšpiráciu vidíme v modlitbe Hildegardy z Bingenu (1098-1179)
  Duchu Svätý, Ty si dýchanie, daj nám život, Ty si záchrana, uzdrav naše rany,Ty si oheň, zohrej naše srdcia, Ty si svetlo, veď naše nohy.   Nech Ťa velebí  celý svet  pre Ježiša Krista, nášho Spasiteľa a Pána. Amen.

 • :: 2.januára 2014:: Ak sa chcete zúčastniť medzinárodného sociálneho roku v zahraničí v roku 2013/14  (Ide o dlhodobý pobyt (10-12 mesiacov) mladých ľudí (18-30 rokov) v zahraničí ako dobrovoľníkov), prihlášku je potrebné poslať čím skôr; najneskôr do 25. apríla 2014. Sú možnosti aj mimo siete EDYN. Viac sa dočítate   a pod programom "DOBROVOĽNÍCTVO" viď tiež leták PDF

  Letak

 • :: 13.januára 2014::  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Materiál PDF (pracovná verzia) 

 • : 27.marec 2013:: Na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku sa 18. marca 2013 konalo 11. valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR, ktoré je zvolávané každé dva roky. Hlavnou témou tohtoročného VZ bolo 1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.
  Valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR (ERC v SR) viedol generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, predseda ERC v SR, spolu s podpredsedom ERC v SR László Fazekasom, biskupom Reformovanej kresťanskej cirkvi v SR. Otváracia pobožnosť sa konala v modlitebni GBÚ ECAV, kde slovom Božím poslúžil predseda ERC v SR Miloš Klátik a modlitbou podpredseda ERC v SR László Fazekas.
  K tohtoročnej hlavnej téme VZ odzneli dve prednášky o význame solúnskych bratov pre našu súčasnosť: predniesli ich prof. Igor Kiss a prof. Ján Šafin, dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity.

  Jedným z bodov programu VZ bola správa o činnosti a hospodárení ERC v SR,  ktorú predniesol generálny tajomník ERC v SR Ladislav Krpala.  Ďalším bodom programu boli voľby predsedníctva a členov revíznej komisie ERC v SR. Kandidáti do predsedníctva v krátkosti predstavili svoju víziu ďalšieho smerovania ERC v SR. Za predsedu ERC v SR bol opäť zvolený generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a za podpredsedu biskup RKC v SR László Fazekas. Do revíznej komisie boli zvolení Radoslav Grega z ECAV, Štefan Markuš z Cirkvi bratskej a Vojtech Sirkovský z Evanjelickej cirkvi metodistickej.
  Na VZ sa zúčastnili zástupcovia cirkví s riadnym členstvom v ERC (2 delegáti) a zástupcovia pozorovateľských cirkví (1 delegát), členovia jednotlivých komisií ERC i zástupcovia spolupracujúcich ekumenických organizácií, ktorí mali možnosť v krátkosti predstaviť svoju činnosť. Na VZ boli prítomní  aj pracovníci Ekumenickej rady cirkví v SR a zástupcovia Evanjelickej diakonie. Pozvanie prijal riaditeľ Cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR JUDr. Ján Juran. Valné zhromaždenie ERC v SR bolo ukončené spoločnou modlitbou.
  Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR

  Prednáška " Náboženský a civilizačný význam misie Cyrila a Metoda u nás" prof. Igor Kiss PDF

 • :: 2.januára 2013:: Ak sa chcete zúčastniť medzinárodného sociálneho roku v zahraničí v roku 2013/14  (Ide o dlhodobý pobyt (10-12 mesiacov) mladých ľudí (18-30 rokov) v zahraničí ako dobrovoľníkov), prihlášku je potrebné poslať čím skôr; (ešte sú možnosti do niektorých krajín) najneskôr do 3. apríla 2013. Sú možnosti aj mimo siete EDYN. Viac sa dočítate   a pod programom "DOBROVOĽNÍCTVO" viď tiež leták PDF

  Letak

 • :: 22.december 2012::  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Materiál PDF (pracovná verzia) 

  :: 14.november 2012:: Dňa 7.11.2012 sa uskutočnilo druhé tohtoročné zasadnutie Mládežníckej komisie Ekumenickej rady cirkví na Slovensku (MK). Na zasadnutí, ktoré viedol predseda MK Martin Mražík, sme sa vrátili k štatútu MK s cieľom pripraviť víziu, formy a smerovanie spoločných aktivít v budúcich rokoch. Našim cieľom je prakticky obnoviť činnosť MK a aktívne spolupracovať v rámci šírenia evanjelia v našej krajine.  Na zasadnutí sme sa oboznámili s projektmi jednotlivých členských cirkví a spolupracujúcich organizácií, ktoré sú otvorené pre všetkých kresťanov z jednotlivých denominácií na Slovensku. Rozhodli sme sa, že plán a termíny týchto aktivít budeme propagovať aj na stránkach ERCSR.
  Okrem toho sme sa bližšie oboznámili s témou a programom celoslovenskej konferencie pre pracovníkov s mládežou, ktorú organizuje TCK Kompas v Žiline. Rovnako sme boli oboznámení s televíznym evanjelizačným projektom EXIT 316, ktorý je vhodný pre evanjelizačné aktivity a rozhovory na rovesníckej úrovni. Projekt chceme prezentovať na najbližšom valnom zhromaždení ERC a požiadať všetky členské cirkvi v rámci ERC o jeho podporu.
  Vypočuli sme si informácie zo študentskej misie Vysokoškolského biblického hnutia, minulých a pripravovaných aktivitách ako aj aktívnych biblických evanjelizačných skupinkách organizovaných v jednotlivých mestách. Na zasadnutí nám bola predstavená Kampaň: Mladí za rodinu, ktorú organizujú univerzitné pastoračné centrá cez zástupcov prípravného tímu stretnutia vysokoškolákov Akadem 2012. Ako MK sme boli oslovení o spoluprácu pri tejto kampani. Zhodli sme sa, že kampaň podporíme a spropagujeme v jednotlivých členských cirkvách cez mládežnícke spoločenstvá a vedenie cirkví ako aj spolupracujúce organizácie zastúpené v MK. Účastníci zasadnutia poverili predsedu, aby zastupoval komisiu na najbližšom valnom zhromaždení ERC a tlmočil jej víziu a aktivity.
  MM

  Kalendár mládežníckych aktivít v roku 2013
   

  :: 14.november 2012::  Kampaň za rodinu -  V súčasnosti v našej spoločnosti často počúvame o tom, že máme prehodnotiť význam "tradičného modelu" rodiny a hľadať "nové modely". Mladí z univerzitných pastoračných centier na Slovensku v spolupráci s Mládežníckou komisiou ERC v SR, sme si uvedomili vážnosť súčasnej situácie a potrebu primerane na ňu reagovať.  viac PDF
  Leták PDF;

  :: 12.november 2012:: Zo zasadnutia riadiaceho výboru ERC 15. 10.Posledné zasadnutie Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v SR (RV ERC) v roku 2012 sa uskutočnilo 15. októbra 2012. Po úvodnej pobožnosti konanej v modlitebni GBÚ členov RV privítal generálny biskup ECAV Miloš Klátik, predseda ERC. RV ERC okrem iného pripravil plán stretnutí RV ERC v roku 2013 a odsúhlasil uskutočnenie ekumenických služieb Božích v roku 2013 na pôde ECAV na Slovensku. Dôležitým bodom programu bolo obsadenie voľných tabuľkových miest v rámci Ekumenickej pastoračnej služby. ECAV predstavila dvoch kandidátov na miesto väzenského pastora a na miesto policajného duchovného. Po osobnom predstavení oboch kandidátov ich RV ERC schválil. RV ERC schválil aj predĺženie Zmluvy o spolupráci s RTVS − Slovenským rozhlasom v súvislosti s vysielaním relácie Ekuména vo svete.Zasadnutie RV ERC ukončil predseda ERC Miloš Klátik poďakovaním všetkým prítomným za účasť. Na záver sa pomodlil predseda Bratskej jednoty baptistov Ján Szőllős.

 • :: 14.december 2011 ::  Ak sa chcete zúčastniť medzinárodneho sociálneho roku v zahraničí v roku 2012/13  (Ide o dlhodobý pobyt (10-12 mesiacov) mladých ľudí (18-30 rokov) v zahraničí ako dobrovoľníkov), prihlášku je potrebné poslať najneskôr do . januára 2012.  (v tomto čase musí byť kompletná prihláška už akceptovaná v zahraničí). Viac sa dočítate   a pod programom "DOBROVOĽNÍCTVO"

  :: 25.január 2011 ::  10. valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví na Slovensku 28. marca 2011.
  Na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa konalo 10. valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR. Jeho hlavná téma znela Ochrana Božieho stvorenstva (Funkcia ERC a jej príspevok do budúcnosti). Zhromaždenie viedol predseda ERC SR a generálny biskup ECAV Miloš Klátik za asistencie podpredsedu ERC, biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi Lászla Fazekasa. Otváracou pobožnosťou  prítomným poslúžil predseda ERC. K téme odzneli dve prednášky. Z hľadiska teologického - prednášku Ekológia a cirkvi – predniesol profesor Igor Kišš. Z hľadiska vedeckého – prednášku Ochrana životného prostredia – predniesol profesor Ján Fuska. Ako vždy na valnom zhromaždení odzneli správy o činnosti a hospodárení Ekumenickej rady, ktoré si účastníci vypočuli z úst generálneho tajomníka ERC SR Mgr. Ladislava Krpalu. Najdôležitejším bodom programu boli voľby, a to prevoľba predsedníctva ERC a dvoch členov revíznej komisie a voľba jedného člena revíznej komisie. Zvolení boli jednohlasne: Predseda – Miloš Klátik, podpredseda – László Fazekas, do revíznej komisie: Radoslav Grega, Štefan Markuš a Štefan Záhradník.
  Valného zhromaždenia sa zúčastnilo po dvoch zástupcoch cirkví s riadnym členstvom v ERC a po jednom zástupcovi pozorovateľských cirkví. Okrem nich a pracovníkov Ekumenickej rady pozvanie prijali zástupcovia komisií ERC a dvanástich spolupracujúcich ekumenických organizácií, ktorí tu prezentovali svoju činnosť. Valné zhromaždenie na záver prijalo päť uznesení k ďalšej činnosti a vyhlásenie k hlavnej téme:
  Účastníci VZ ERC, konaného dňa 28. 3. 2011 si uvedomujú zodpovednosť cirkví a kresťanov za životné prostredie a ochranu Božieho stvorenia.
  VZ ERC vyzýva kresťanov pripojiť sa k Dňu ochrany prírody ako Božieho stvorenstva. V rámci tohto Dňa navrhuje členským cirkvám sústrediť svoju kazateľskú a misijnú činnosť na túto tému s cieľom vychovávať veriacich k zodpovednosti, úcte a starostlivosti k prostrediu, do ktorého Pán Boh postavil človeka.
  (viď foto)
  Prednášky: "Ekológia a cirkvi" - prof.ThDr. Igor Kišš PDF; "Životné prostredie" prof. Ján Fuska PDF

  :: 25.január 2011 ::Vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví  k občanom Slovenska - Poprad
  Vážené kresťanské zhromaždenie, vážení televízni diváci, milí spoluobčania!
  „Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám“ (Skutky apoštolov  2, 42)
  Téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov pre tento rok ako aj téma Ekumenických Služieb Božích, ktoré sa práve končia, pochádza od kresťanov z Jeruzalema. Zem v Izraeli je pre kresťanov posvätná, pretože nosila Božieho Syna, Mesiáša, Ježiša Nazaretského počas Jeho pozemského života. Jeruzalem je kolískou kresťanskej cirkvi. Veď práve tam vznikol po zoslaní Ducha Svätého prvý kresťanský cirkevný zbor. Napriek tomu sa kresťania, veriaci v Ježiša Krista žijúci dnes v Izraeli, nachádzajú vo veľmi zložitej situácii. Nie je ich veľa uprostred nekresťanského sveta. Žijú tu pravoslávni, katolíci i evanjelickí kresťania. Vedia, že musia držať pospolu, lebo dom rozdelený by padol. Práve preto vyslali do sveta posolstvo s prosbou o jednotu.
  Aj kresťania v ostatných častiach sveta sú v menšine, obklopení rôznymi náboženstvami a ľuďmi bez viery. Na mnohých miestach sú prenasledovaní. Mali by sa tak usilovať o kresťanskú lásku, porozumenie o vzájomnú pomoc.
  V našej vlasti sú kresťania zatiaľ vo väčšine. No nevieme, či to tak zostane navždy. Okolitý svet k nám preniká čoraz intenzívnejšie, aj so svojimi problémami. Musíme preto celým svojim životným postojom a konaním poukazovať na to, že viera v Pána Ježiša Krista a kresťanstvo má nenahraditeľnú hodnotu pre život jednotlivcov i národov. Láska Ježiša Krista je tým najsilnejším putom medzi ľuďmi a súčasne mocou, ktorá premáha zlo. – Oveľa podstatnejšie je to, čo nás ako kresťanov spája, než to, čo nás rozdeľuje. Spája nás Božie slovo v apoštolskom učení, sviatosť Krstu svätého, modlitby a bratsko-sesterské spoločenstvo. Sme jedno duchovné telo Kristovo, ktorého Hlavou je On sám.
  Pod vedením Ducha Svätého budujme jednotu kresťanskej cirkvi vzájomnou úctou, rešpektom, porozumením a láskou. Prosme Trojjediného Pána Boha, aby sa tak dialo aj v tomto novom roku 2011

  :: 25.január 2011 :: Ústredná ekumenická bohoslužba v rámci Týždňa modlitieb  - Ústredná celoslovenská ekumenická bohoslužba v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa uskutočnila 23. 1. 2011 v rímskokatolíckom Kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade.
  Zúčastnili sa na nej najvyšší predstavitelia rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, evanjelickej, reformovanej kresťanskej cirkvi, ako aj zástupcovia ďalších cirkví, Ministerstva kultúry SR, predstavitelia mesta Poprad a iní hostia.
  Hlavnou témou bohoslužby bol úryvok z knihy Skutky apoštolov
  2, 42 „Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách“, ktorý pre tohtoročný celosvetový Týždeň modlitieb pripravili kresťania z Jeruzalema.
  Bratislavský arcibiskup, metropolita, predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský v kázni zdôraznil, že modlitba má zásadný význam na ceste kresťanov k viditeľnej jednote, po ktorej túži Boh. Vyzdvihol, že kresťania musia byť jednotní pri počúvaní a ohlasovaní Božieho slova, pri vytváraní bratského spoločenstva, lámaní chleba a spoločnej účasti na Kristovej obete a najmä pri spoločnej kresťanskej modlitbe. "Mali by sme sa viac usilovať o to, aby sme sa mohli zjednotiť okolo stola a jesť spoločne eucharistický chlieb a piť z jedného kalicha," pripomenul arcibiskup Zvolenský. Konštatoval, že v uplynulom Roku kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku sa kresťanské spoločenstvá v SR utužili pri mnohých spoločných aktivitách, ako aj pri zbierkach na pomoc obetiam prírodných katastrof. 
  Modlitby za porozumenie, spravodlivosť a pokoj a evanjeliové čítania predniesli aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, prešovský gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi László Fazekas, generálny duchovný Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch SR Miroslav Táborský, Štefan Markuš z Cirkvi bratskej, zástupcovia metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Československej cirkvi husitskej, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Apoštolskej cirkvi a ďalších cirkví, ako aj predseda Slovenskej biblickej spoločnosti a biskup Západného dištriktu ECAV Milan Krivda.
  Účastníkov ekumenickej bohoslužby, ako aj televíznych divákov pozdravil v mene štátnej správy riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR Ján Juran. Vyslovil poďakovanie cirkvám za všetko, čo robia pre občanov v duchovnej sfére aj v charitatívnej a sociálnej oblasti. Ako konštatoval, všetky vlády po novembri 1990 považovali za potrebné udržiavať dobré vzťahy s cirkvami. Aj súčasná vláda chce rozvíjať korektné vzťahy s cirkvami a zároveň otvoriť diskusiu o otázke ich financovania. Ide však o dlhodobý a zložitý proces. Poukázal na veľkú krízu morálky, rodiny a tradičných hodnôt v súčasnosti. Aj v tejto situácii sú cirkvi veľkou oporou veriacich a príkladom ľudskej spolupatričnosti.
  Na záver generálny tajomník ERC v SR Ladislav Krpala prečítal vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví v SR. Konštatuje sa v ňom okrem iného, že kresťanov spája viac vecí, ako ich rozdeľuje, a vyzýva k úsiliu o jednotu modlitbami, vzájomnou úctou, porozumením a láskou.

  ZDROJ: TASR,

  :: 20.január 2011 ::Dekanát Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2011/12 sa prijímacie konanie uskutoční do týchto nižšie uvedených  programov. Prihlášky na štúdium v ktoromkoľvek z uvedených programov je nutné podať elektronickou formou cez www.fevth.uniba.sk , vytlačiť podpísať a s požadovanými potvrdeniami doručiť do 31. marca 2011  viac

  :: 18.január 2011 ::Ekumenický Svetový deň modlitieb - sa uskutočňuje spravidla prvý piatok v marci. materiál je možné nájsť na adrese SDM

  :: 17.január 2011 :: Zo zasadnutia riadiaceho výboru ERC v SR - Prvé zasadnutie Riadiaceho výboru ERC v SR (RV ERC) v tomto roku sa uskutočnilo 10. januára 2011 v jeho sídle na Palisádach 46 v Bratislave.
  Stretnutie otvoril krátkou pobožnosťou predseda ERC v SR generálny biskup ECAV Miloš Klátik.
  Pomodlil sa zástupca Cirkvi adventistov siedmeho dňa Mgr. Stanislav Bielik.
  Prvým bodom rokovania bolo schválenie  programu ekumenických služieb Božích, ktoré sa budú konať 23. januára 2011 o 10.00 hod. v Rímskokatolíckom kostole Sv. Cyrila a Metoda v Poprade v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
  Ďalším bodom programu bola prezentácia činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti, ktorú predstavil jej riaditeľ Ing. Peter Hradil, pričom okrem iného požiadal prítomných zástupcov jednotlivých členských cirkví ERC v SR o finančnú podporu spoločnosti. RV ERC dospel k názoru, že sa takejto podpore nebráni, no potrebuje doplňujúce informácie od vedenia spoločnosti.

  Program stretnutia RV ERC v SR pokračoval ďalšími bodmi, v ktorých predseda ERC v SR informoval prítomných o plánovanej účasti predsedníctva ERC v SR na slávnosti spojenej so službami Božími v Budapešti pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v Maďarsku, ako aj pri príležitosti začatia predsedníctva Maďarskej republiky Európskej únii.  
  Na záver informoval predseda ERC v SR prítomných zástupcov cirkví o predĺžení Zmluvy medzi Slovenským rozhlasom a ERC v SR, ktorej predmetom je vysielanie relácie Ekuména vo svete.
  Prvé tohtoročné stretnutie RV ERC v SR bolo ukončené záverečnou modlitbou.
  Ladislav Krpala

  :: 17.január 2011 ::  Opäť je tu čas podávania prihlášok ak máte záujem sa zúčastniť medzinárodného sociálneho roku v zahraničí. Ide o dlhodobý pobyt (10-12 mesiacov) mladých ľudí (18-30 rokov) v zahraničí ako dobrovoľníkov. Prihlášku je dobré poslať čím skôr najneskôr však do konca februára (v tomto čase musí byť kompletná prihláška už akceptovaná v zahraničí). Viac sa dočítate  a pod programom "DOBROVOLNÍCTVO"
   

 • :: 12.máj 2010 ::     IX. Medzinárodný ekumenický workshop pre pracovníkov s deťmi/dospievajúcimi s názvom "Od generácie Y ku generácii Z"; 11.septembra 2010 v Banskej Bystrici (program a prihlášky s mapou) vid.   http://www.detm.org/?page=aktuality.                                                                                       

 • :: 17.marec 2010 ::  v dňoch 23.-29.6.2010 sa vo vzdelávacom centre Agapé, Svätý Jur, bude konať seminár pre mladé ženy (vo veku 18.-35 r.), ktoré zastávajú alebo by mohli zastávať vedúce funkcie. Seminár organizuje EFEKŽ. Podmienkou je aktívna znalosť angličtiny. Cieľom je rozvoj spirituality, ekumenických vzťahov, zručností potrebných pri vedení skupiny či organizácie. Nie menej zaujímavé bude spoločenstvo sestier z rôznych národností a vierovyznaní. Prihlásiť sa môžete na formulári do 15.4.2010, ktorý nájdete spolu s ďalšími informáciami na adrese   www.efecw.net/announcements.htm Women leadership and spirituality   (viac informácii môžu poskytnúť s. Hovorková a Horínková viď kontakty) 

 • :: 17.marec 2010 :: mladé kresťanky hovoriace po anglicky, vo veku 18-30 rokov, majú možnosť prihlásiť sa na Valné zhromaždenie Ekumenického fóra kresťanských žien Európy ako stewardky. Pokiaľ máte záujem, milé sestry, prihláste sa na uvedenej adrese najneskôr do 30.4.2010. (Po zozbieraní prihlášok bude urobený výber)  www.efecw.net/announcements.htm Together again (viac informácii môžu poskytnúť s. Hovorková a Horínková viď kontakty) 

 • :: 24.január 2010 :: Vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví  k občanom Slovenska - Žilina
  Vážené kresťanské zhromaždenie, vážení televízni diváci, milí spoluobčania!  - „Vy ste toho svedkami,“ zaznelo na dnešných ekumenických službách Božích niekoľkokrát a zaznievalo aj počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý práve prebieha takmer na celom svete. Toto heslo i program vybrali a pripravili kresťania v Škótsku ako spomienku na 100. výročie svetovej Misijnej konferencie, ktorá sa konala v Edinburgu r. 1910 na tému „Svedkami Krista dnes“. 
  Táto konferencia sa všeobecne považuje za začiatok moderného ekumenického hnutia. Vyvolali ju misionári, ktorí videli, že práve vznikajúce cirkvi na misijných poliach sveta len ťažko mohli prijať priepasť medzi posolstvom lásky, ktoré chceli žiť, a rozdelením medzi učeníkmi Ježiša Krista. Misionári vydali prorocké svedectvo o tom, ako rozdelenie kresťanov oslabuje nielen misijnú účinnosť, ale aj samu Cirkev, Telo Kristovo, a jej poslanie. Miestom stretnutia sa stalo škótske hlavné mesto pre jeho intelektuálnu a kultúrnu vitalitu. Chýr jeho teológov a cirkevných vodcov, ako aj mimoriadna aktivita škótskych protestantských cirkví v misiách, ktoré venovali pozornosť aj kultúram miestnych národov, prispeli k tomuto výberu.
  Usporiadatelia Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, t. j. Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov, ako prejav úcty voči tejto dôležitej etape v dejinách ekumenického hnutia, pozvali škótske cirkvi, aby pripravili Týždeň modlitieb na rok 2010 v rámci prípravy osláv 100-ročného jubilea Misijnej konferencie. A ony navrhli tému - citát: „Vy ste toho svedkami.“ (L 24, 48)
  Čoho svedkami to máme byť? No predsa svedkami diela Božieho Syna Ježiša Krista, Jeho diela zmierenia a spasenia. Každý kresťan osobne má poverenie od samého Pána Cirkvi byť Jeho svedkom aj dnes, aj tu na Slovensku.
  No história svedčí, že naša národná kultúra je svedkom diela Ježiša Krista už veľmi dávno. Od čias Cyrila a Metoda, cez spisovný jazyk a písmo, ktoré sa u nás začali práve prekladom evanjelií do staroslovienčiny, cez rozšírenie a upevnenie kresťanskej viery na našom území, cez reformáciu, obdobie národného uvedomenia, cez obdobie dvoch svetových vojen v 20.storočí, boli to práve kresťanské hodnoty, ktoré niesli a formovali náš ľud a tvorili jeho kultúru. Bez práce cirkví, bez cirkevnej hudby, poézie, architektúry, výtvarného umenia si kultúru Slovenska ani nevieme predstaviť. Preto je pre našu ľudskú identitu nanajvýš dôležité, aby sme si túto skutočnosť občas pripomenuli práve v tomto čase globalizácie a nedostatku  duchovnej orientácie. 
  Rok 2010 je u nás vyhlásený za Rok kresťanskej kultúry. Budeme v ňom hľadať svoje korene, obnovovať svoju identitu, a zároveň budovať v našej vlasti spoločenstvo národov a vierovyznaní založené na vzájomnom rešpekte, na Božej milosti a láske. Pozývame Vás k pozornému sledovaniu a návšteve všetkých aktivít, ktoré nám pripomenú. Že sme súčasťou kresťanskej Európy.

 • :: 24.január 2010 :: Z Evanjelického kostola v Žiline Slovenská televízia v priamom prenose odvysielala  ekumenické služby Božie, ktoré už tradične pripravila Ekumenická rada cirkví v SR na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Tento rok sa konali pod mottom „Vy ste toho svedkami“ (L 24, 48). viac pdf

 • : 14.december 2009 ::  Opäť je tu čas podávania prihlášok ak máte záujem sa zúčastniť medzinárodneho sociálneho roku v zahraničí. Ide o dlhodobý pobyt (10-12 mesiacov) mladých ľudí (18-30 rokov) v zahraničí ako dobrovoľníkov. Prihlášku je dobré poslať čím skôr najneskôr však do konca februára (v tomto čase musí byť kompletná prihláška už akceptovaná v zahraničí). Viac sa dočítate  a pod programom "DOBROVOLNÍCTVO"
   

 • :: 22.októbra 2009 :: Stretnutie Ekumenických rád v Prahe. Z iniciatívy Ekumenickej rady cirkví v ČR  sa uskutočnilo v Prahe, v dňoch 19. – 20. októbra 2009 stretnutie Ekumenických rád V4 a Rakúska. Za slovenskú stranu sa stretnutia zúčastnili, generálny biskup ECAV a predseda ERC v SR, Miloš Klátik, biskup RKC a podpredseda ERC v SR, László Fazekas a generálny tajomník ERC v SR, Ladislav Krpala. Po úvodnom stíšení, ktorým poslúžil predseda ERC v ČR, Pavel Černý, predstavila vedúca tajomníčka ERC Sandra Zálabová v priestoroch novej zasadacej miestnosti ekumenickej rady, zúčastnené delegácie. Po jednotlivých powerpointových prezentáciách ekumenických rád a po vzájomnej výmene skúseností v rámci postkomunistického priestoru, s ktorým súviseli aj hlavné témy stretnutia ako napríklad, čo nám priniesla sloboda a demokracia, dôležitosť misijnej a pastoračnej služby, sa stretnutie zaoberalo otázkami spojenými s problémami migrácie a migrantov (obchod s ľuďmi, zneužívanie detí a žien atď.) ako aj úlohou cirkví pri integrácii týchto ľudí do majoritnej spoločnosti.  Večer bol vyhradený kultúre, v rámci ktorej si mali účastníci stretnutia možnosť vypočuť organový koncert v kostole Svätého Mikuláša. Na druhý deň, po rannom stíšení, ktorým poslúžil generálny biskup ECAV a predseda ERC v SR, Miloš Klátik, pokračovali účastníci v rokovaní. Stretnutie iniciované Ekumenickou radou cirkví v ČR splnilo očakávania jednotlivých účastníkov tohto podujatia. Úspešnosť stretnutia potvrdil prísľub vedúcich delegácii, ktorí sa vyjadrili za pokračovanie stretnutí Ekumenických rád cirkví V4 a Rakúska
  .

 • :: 20.októbra 2009 :: Sigtuna stretnutie národných koordinátoriek Ekumenického fóra žien – Maličké mestečko na brehu obrovského jazera, vraj najstaršie mesto vo Švédsku. Jeho centrum tvorí drevená ulica plná malých obchodíkov, prístav súkromných plachetníc a motorových lodiek, starobylá drevená pošta i radnica a v jej blízkosti rozsiahly park, v ktorom sa vypína mohutná katedrála z červených tehál a pár zrúcanín. Priateľské rodinné domčeky so záhradami, tiež mnohé z dreva, ale aj niekoľko honosnejších sídel vytvárajú úhľadné ulice vyzdobené v tomto ročnom období svietivo červenými jarabinami, bohato ovešanými jabloňami, veľkoplodými šípkami a jesennými kvetmi. A to všetko obkolesujú zmiešané ihličnato – listnaté lesy rastúce na mohutných sivo ružových balvanoch, ktoré ovieva nádherne čistý vzduch, radosť dýchať. To je Sigtuna, ležiaca v širšom okolí Štokholmu. V mestečku je prekvapivo veľa škôl a vzdelávacích stredísk. V jednom z nich, vo Folkhögskole na Ansgarovom vŕšku (Ansgar priniesol v 9. storočí do Švédska kresťanstvo) sa v dňoch 23.-27.9.09 konala výročná konferencia Ekumenického fóra kresťanských žien Európy. Zišlo sa tu vyše 60 sestier, národných koordinátoriek Ekumenického fóra z 26 krajín Európy, z rôznych cirkví a vierovyznaní, aby sa zaoberali témou „Ženy, mier a bezpečnosť“. A tiež, aby pod vedením prezidentiek – Martiny Heinrichs, katolíčky z Holandska, Dorothy Knights, anglikánky z Británie a Eleny Timoftičiuc, pravoslávnej kresťanky z Rumunska - budovali a upevňovali duchovné priateľstvo, pravé sesterské spoločenstvo na základe vzájomného spoznávania, úcty a rešpektu. Na programe boli prednášky, workšopy, biblická práca, diskusie a spoločné ranné pobožnosti v priľahlom drevenom Ansgarovom kostolíku. O podujatiach Dekády proti násiliu, vyhlásenej Svetovou radou cirkví, hovorila Viola Raheb z Palestíny, žijúca v Rakúsku. O úlohe náboženstva v práci pre mier prednášala Ravinder Kaur Nijjar z Indie, žijúca v Škótsku. Biblickú prácu na tému Realizmus a nádej – teologická antropológia v službe mieru a zmierenia, viedla sestra dominikánskeho rádu Madeleine Fredell z Francúzska. Praktickú činnosť regionálnych mierových centier priblížila Katarina Kruhonja z Chorvátska... V prvý večer predstavili prácu Švédskeho ekumenického fóra miestne sestry a v posledný večer sme zažili ukážku švédskej ľudovej hudby, krojov a tancov z okolia Štokholmu. Súčasťou stretnutia bolo i mimoriadne Valné zhromaždenie, na ktorom bola zvolená nominačná komisia, do ktorej bola spolu s ďalšími štyrmi sestrami zvolená jedna z národných koordinátoriek Fóra v SR Daniela Horínková. Doplnený bol i koordinačný výbor. Jeho členkou je už tri roky Nata Hovorková, taktiež národná koordinátorka Fóra na Slovensku. Ich úlohou je pripraviť voľby a program Valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať v auguste budúceho roku. Najdôležitejšou devízou každoročnej konferencie národných koordinátoriek Ekumenického fóra kresťanských žien Európy je atmosféra plná porozumenia, vzájomnej úcty, kresťanskej lásky a radosti z opätovného stretnutia.
  Daniela Horínková

 • :: 5.októbra 2009 :: Komisia žien pri Ekumenickej rade cirkví v Slovenskej republike, Ekumenické fórum kresťanských žien Európy a Spoločenstvo evanjelických žien na Slovensku organizujú v dňoch 9.-11.10.2009 vo vzdelávacom stredisku Evanjelickej diakonie Agapé vo Svätom Jure ekumenickú konferenciu kresťanských žien  na témuBudovanie sebadôvery. Stretnutie je určené predovšetkým ženám stredného veku a jeho cieľom je:  posilniť sebadôveru a sebavedomie veriacich žien podľa Božej vôle – pre prácu v Cirkvi, viesť  k zodpovednosti za využitie talentov, ktorými nás Boh obdaril a k ochote prijať Božie poverenie rôznymi úlohami. Tréningy budú v oblasti duchovnej – biblickej; duševnej – budovanie sebadôvery, sebavedomia; a technickej – na počítačoch. Samozrejmou súčasťou stretnutia je i budovanie kresťanského spoločenstva sestier rôzneho vierovyznania na základe vzájomného spoznávania sa a rešpektu. Konferencia je finančne podporovaná z Nemecka, dotáciou z Veľkopiatočnej ofery Evanjelickej cirkvi  Württembergska, ktorú na základe podaného projektu získalo Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ). Prihlásených spolu 35 sestier z členských cirkví ERC v SR i zo susedných krajín. Prednášať budú: Martina Heinrichs z Holandska, prezidentka Ekumenického fóra kresťanských žien Európy, ktorá formou overených odborných postupov uskutoční tréning sebadôvery a sebavedomia účastníčok; Daniela Horínková na základe Apoštolského vierovyznania a k nemu a priradených biblických textov povedie duchovné vzdelávanie a Nata Hovorková zoznámi sestry s rôznymi možnosťami počítačovej techniky. Kiež Pán Cirkvi požehná toto podujatie

 • :: 23.septembra 2009 :: Zasadnutie Rady Ústredia EPS - Dňa 9. septembra 2009 sa uskutočnilo zasadnutie Rady Ústredia EPS v OS SR a OZ SR, ktoré viedol generálny duchovný EPS plk. Jaroslav Balocký. Za ERC SR sa zasadnutia zúčastnil generálny tajomník ERC, Ladislav Krpala. Po úvodnej modlitbe a prvom bode rokovania poctil stretnutie Rady svojou návštevou generálny biskup ECAV a predseda ERC v SR, Miloš Klátik, ktorý sa živo zaujímal o fungovanie pastoračnej služby v ozbrojených zložkách.  Za prítomnosti generálneho biskupa boli prerokované otázky spojené s reštrukturalizáciou Ústredia EPS, s personálnym obsadením tabuľkových miest a možnosti obsadenia ešte stále voľných pozícii. V tejto súvislosti pociťujú členské cirkvi voči veriacim v ozbrojených zložkách určitý dlh. Napraviť by sa to malo dostatočným portfóliom záujemcov o službu v ozbrojených zložkách. Účastníci zasadnutia vyjadrili svoje názory v súvislosti s možným vypracovaním „etického kódexu duchovného v ozbrojených zložkách“, ktorým by sa mali riadiť všetci duchovní, bez ohľadu na to, z ktorej cirkvi prichádzajú a ktorý by mohol byť prílohou pripravovaného návrhu štatútu Ústredia EPS v OS SR a OZ SR. Stretnutie bolo ukončené službami Božími v kaplnke Ministerstva obrany SR.
  Ladislav Krpala, generálny tajomník

 • :: 22.septembra 2009 :: ERCSR hosťom EK - Na základe pozvania Stáleho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa v dňoch 15. – 17. septembra 2009 uskutočnila cesta z Ekumenickej rady cirkví v SR do sídla európskych inštitúcii  v Bruseli. Cieľom stretnutia s európskymi zástupcami bolo priblížiť predstaviteľom členských cirkví ERC SR jednotlivé európske inštitúcie (Európska komisia, Rada Európy, Európsky súdny dvor, Európsky parlament), ich organizačnú štruktúru, oblasti pôsobnosti, kompetencie a vzájomnú spoluprácu. Počas prvého dňa sa mali možnosť predstavitelia členských cirkví, na čele s generálnym biskupom ECAV a predsedom ERC SR, Milošom Klátikom, zoznámiť s úlohami a fungovaním Európskej komisie, s vývojom a perspektívami Lisabonskej zmluvy, s úlohami a postavením komisie pre Cirkvi a spoločnosť, ktorá je súčasťou Konferencie európskych cirkví ako aj možnosť viesť zaujímavé diskusie na tému vzťah EK a spolupráca s kresťanskými cirkvami a ďalšími náboženstvami. Obzvlášť milé a otvorené bolo stretnutie a následná diskusia so slovenským Eurokomisárom pre vzdelávanie a kultúru, Jánom Fígeľom. Druhý deň bol venovaný prehliadke Európskeho parlamentu, na pôde ktorého sa účastníci infoseminára zoznámili s jeho organizačnou štruktúrou a úlohami. Prednáška a následná diskusia o aktívnom európskom občianstve ukončila blok informácii o fungovaní a perspektívach európskych inštitúcii a prispela k skráteniu vzdialenosti medzi Bruselom a kresťanskými cirkvami v Slovenskej republike.
  Ladislav Krpala,  generálny tajomník
  .

 • :: 12.augusta 2009 :: Dnes, v deň štátneho smútku, vyslovuje Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike  hlbokú sústrasť rodinám dvadsiatich baníkov a banských záchranárov, ktorí zahynuli pri výbuchu v bani Handlová. Uvedomujeme si veľkosť doteraz najväčšieho banského nešťastia na Slovensku pre mesto Handlová a jeho okolie. Každá tragédia, ktorá sa odohrá v našej blízkosti, nás naliehavo upozorňuje na pominuteľnosť a krehkosť ľudského života. Je pre nás výzvou obrátiť sa k nebu a hľadať Stvoriteľa, pokiaľ nám tu na zemi zostáva čas milosti. Pretože nepoznáme deň ani hodinu, kedy budeme odtiaľto odvolaní. Boh stanovil prírodné zákony a nevyzdvihuje ich z platnosti podľa vôle a túžby človeka. No tým, ktorí k Nemu volajú o pomoc a útechu, dáva silu uniesť utrpenie a poskytuje nádej, že smrťou sa život nekončí, ale prechádza z hmotného do duchovného sveta, do Božieho kráľovstva. Tam pre veriacich pripravil večný domov bez sĺz smútku a bolesti. Tam sa raz stretneme s našimi drahými, ktorí nás predišli z časnosti do večnosti. Kiež sám Pán Boh naplní zarmútené srdcia pokojom a nádejou na život večný!
  V mene Ekumenickej rady cirkví v SR  Mgr. Ladislav Krpala, generálny tajomník

   

 • :: 30.júla 2009 :: Ekumenická rada cirkví v SR v spolupráci s Vydavateľstvom Michala Vaška v Prešove a za finančnej podpory Svetovej rady cirkví, vydala dokument SRC - oddelenia pre Vieru a poriadok: Účasť na Božom diele zmierenia; Pomôcka pre cirkvi nachádzajúce sa v konfliktných situáciách Viac info

 • :: 30.júla 2009 :: Ekumenická rada cirkví v SR v spolupráci s Vydavateľstvom Michala Vaška v Prešove a za finančnej podpory Svetovej rady cirkví, vydala dokument SRC - oddelenia pre Vieru a poriadok: Účasť na Božom diele zmierenia; Pomôcka pre cirkvi nachádzajúce sa v konfliktných situáciách Viac info
   

 • :: 30.júla 2009 ::  Ekumenizmus nachádza úrodnú pôdu aj na Slovensku. Dňa 12. júla 2009 sa uskutočnilo stretnutie Slovákov pri Pamätníku slovenského cyrilometodejského kríža ekumenickej jednoty pri Vyšnokubínskych skalách. Podujatie je každoročne organizované  miestnym odborom Matice slovenskej v Dolnom Kubíne v spolupráci s mestským zastúpením v Dolnom Kubíne, Maticou slovenskou a Žilinským samosprávnym krajom. Viac info
   

 • :: 11.máj 2009 :: Mládežnícka komisia ERCSR pozýva mládežníkov na: 
  Worship Festival
  Nove Mesto nad Vahom     16. maj 2009 o 16:00 (do 19:00 hod.)
  Vikendovy seminar  "Biblia o peniazoch“
  Ranč Králová Lehota  12. - 13. jun 2009 
  Konferenciu o modlitach a poste
  "Mobilizacia“
  Ranč Králová Lehota 19. - 21. jun 2009 
  CampFest
  Ranč Králová Lehota 6. - 9. augusta 2009
  Viac info... www.campfest.sk/?akcie
   

 • :: 24.apríla 2009 ::  Dňa 23.apríla 2009 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie ERCSR na tému Jednota kresťanov v službe spoločnosti. Prednášky:   pdf  JUDr. Ján Juran, Riaditeľ cirkevného odboru MK SR; pdf  Doc.Ing. Štefan Markuš, DrSc; pdf   Vyhlásenie a programový dokument; pdf Správa generálneho tajomníka za obdobie 2007-2008
   

 • :: 17.apríla 2009 ::  Ekumenická mládežnická služba je medzinárodný program v Nemecku, ktorý organizuje pracovné tábory pre mladých ľudí z celej Európy vo veku 17- 26 rokov. Viac www.e-y-s.org (nemecky a anglicky)
   

 • :: 4.február 2009 ::  KÁZEŃ:  pdf br. Tomáša Krišku (podpredseda ERCSR) prednesená 18.1.2009 na Ekumenických Službách Božích..
   

 • :: 2.február 2009 :: Dekanát Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že v akademickom roku 2009/10 prijímacie konanie viac......pdf
   

 • :: 27.január 2009 ::  Príjem prihlášok pre ročný pobyt (10-12 mesiacov) dobrovolníkov je do konca februára (v tomto čase musí byť kompletná prihláška už v zahraničí). Viac sa dočítate  alebo pod programom "DOBROVOLNÍCTVO"
   

 • :: 20.január 2009 :: V relácii STV Sféry dôverné si môžete pozrieť: "Aktivity Ekumenickej rady cirkví a jej pôsobenie na Slovensku". Relácia bola odvysielaná 14.1.2009 - 3.týždeň. Záznam je možné sledovať z archívu STV na Interenete.
     

 • :: 18.január 2009 :: VÝZVA:  pdf Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike sa pri príležitosti otvorenia Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov prostredníctvom tradičných Ekumenických Služieb Božích obracia k občanom Slovenska.  
                 

 • ::12.január 2009 :: Ekumenické Služby Božie na začiatku týždňa Modlitieb za jednotu kresťanov sa budú konať 18.1.2009 o 10:00 hod. v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi na Námestí SNP v Bratislave!!! STV zabezpečovala priamy prenos z ekumenickej bohoslužby.

 • :: 18.december 2008 :: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. materiál pdf (pracovná verzia)     Week of prayer pdf 

 • :: 1.september 2008 ::  Občianske združenie Afričanov na Slovensku, pod záštitou MK SR, pozýva na hudobný festival detí  afrických občanov na Slovensku. Festival talentovaných detí z afrických a zmiešaných rodín sa bude konať v Ivanke pri Dunaji, v Jezuitskom kaštieli dňa 1.9.2008 so začiatkom o 14.00 hod pdf

 • :: 29.august 2008 :: Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v spolupráci so Spoločnosťou pre interkulturálnu pastorálku a poradenstvo v Düsseldorfe, pozýva na verejnú prednášku Prof. Dr. Daniela S. Schipaniho (USA) o možnostiach pastorálnej služby v medzináboženskom vzťahu: Interreligious pastoral care and counseling – their motivation and goals (Medzináboženská pastorálna starostlivosť a poradenstvo, jej motivácia a ciele), ktorá sa uskutoční 29. augusta 2008 v aule EBF, Bartókova 8, Bratislava o 9 hod. a na fakultnú prednášku s témou Medzináboženská pastorálna starostlivosť a poradenstvo – ich vplyv na podporu vzdelávania, práce a spoločnosť, 29. augusta 2008 od 15:00 v aule EBF UK. Téma prednášok zahŕňa oblasť práce projektu ERSCR God´s Care. Viac info         

  Pre záujemcov o problematiku pastorálnej starostlivosti je pripravená aj konferencia: Identity in Times of Changes. Program konferencie: pdf   

 • :: 30. marec 2007 :: Valné zhromaždenie ERC v SR zvolilo nové predsedníctvo a prijalo stanovisko k 50. výročiu EÚ. (stiahnite si)

 • :: 19. marec 2007 :: Letáčik - 2% Vašich daní. (stiahnite si)

 • :: 8. január 2007 :: Materiály pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18.-25. január 2007). (stiahnite si)

 • :: 3. január 2007 :: Konkurz na obsadenie pozície koordinátora projektu pre prácu s utečencami. (stiahnite si)

 • :: 7. júl 2006 :: 3.-4. júla sa konalo fórum mimovládnych organizácií CIVIL G8 v Moskve (civilG8.ru). Spoločné vyhlásenie za prítomnosti prezidenta V. Putina. (stiahnite si)

 • :: 22. december 2005 :: Materiál k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov, 18.-25. januára 2006. (stiahnite si)

 • :: 9. november 2005 :: Slovom lásky proti skutkom nenávisti: vyhlásenie k vražde študenta Daniela Tupého. (stiahnite si)

 • :: 1. november 2005 :: Vyhlásenie k rozhodnutiu Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorým postihuje vysielateľov programov typu "reality show." (stiahnite si)

 • :: 17. október 2005 :: Vyhlásenie ERCSR k Svetovému dňu za odstránenie chudoby, 17. októbra 2005. (stiahnite si)

 • :: 11. júl 2005 :: Voľné pracovné miesto na ERCSR -- koordinátor projektu pre prácu s utečencami. Ďalšie informácie pripojené v súboroch. (stiahnite si)

 • :: 24. apríl 2005 :: Správa o valnom zhromaždení ERCSR, na ktorom bol zvolený nový predseda: biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Igor Mišina. (stiahnite si)

 • :: 4. marec 2005 :: Stanovisko predstaviteľov cirkví k činnosti Ústavu pamäti národa. (stiahnite si)

 • :: 10. január 2005 :: Výzva k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov 2005. (stiahnite si)

 • :: 15. december 2004 :: Materiál k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov, 18. – 25. januára 2005. Spoločná iniciatíva Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. (stiahnite si)

 • :: 1. november 2004 :: Administratívne pravidlá a formulár pre Okrúhly stôl ERCSR 2005. (stiahnite si)

 • :: 28. október 2004 :: Konkurz na obsadenie programového tajomníka pre Dobrovoľnícky program ERCSR (stiahnite si)

 • :: 5. máj 2004 :: Pozvánka na konferenciu o využití médií v misijnej práci -- 12.-13. jún 2004 (Dudince) (stiahnite si)

 • :: 29. apríl 2004 :: Pozvánka na konferenciu Obnova cirkvi v Duchu Svätom -- 13. máj 2004, 11:00 – 18:00 (Aula EBF UK, Bratislava) (stiahnite si)

 • :: 1. marec 2004 :: Ponuka produktov Microsoft v rámci Academic Select. (stiahnite si)

 • :: 4. december 2003 ::Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov:18.–25. januára 2004 (stiahnite si)

 • :: 27. október 2003 :: Administratívne pravidlá a formulár pre Okrúhly stôl ERCSR 2004 (stiahnite si)

 • :: 8. september 2003 ::Zborník z konferencie Kresťanská spiritualita v prostredí rastúceho materializmu. (stiahnite si)

 • :: 6. marec 2003 :: Dokumenty z Valného zhromaždenia (3.-4. marca)- stanovisko k EÚ, programový dokument, tlačová správa, referát) (stiahnite si)

 • :: 31. január 2003 :: Stanovisko k situácii v Iraku (stiahnite si)

 • :: 29. január 2003 :: Vyhlásenie konferencie Kresťanská spiritualita v prostredí rastúceho materializmu
  (konala sa 21. januára 2003). (stiahnite si)

 • :: 25. november 2002 :: Informačný balík k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov (stiahnite si)


Niektoré súbory sú komprimované programom WinZip, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť z adresy www.winzip.com. Súbory PDF, ktoré majú ikonu , je možné prezerať pomocou bezplatného programu Adobe Acrobat Reader. Ak ho nemáte nainštalovaný, stiahnite si ho z www.adobe.com.

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR