logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


VYSIELANIE

Ekumenická rada cirkví na Slovensku, dobrovoľnícky program DOBRO ponúka možnosť pre mladých ľudí v rozmedzí 18- 30 rokov vykonávať dobrovoľnícku službu v rámci programu Europsky zbor solidarity a iných partnerských programov – dobrovoľnícke aktivity pre obdobie 2021/22 začínajúce septembrom po dobu 10-12 mesiacov.

Prihlásiť sa treba čím skôr, nakoľko prípravný proces trvá nejaký čas.

Európska dobrovoľnícka služba, umožňuje mladým ľuďom vycestovať von do zahraničia a realizovať tak projekt dobrovoľnej služby v niektorej z členských krajín Európskej únie, prípadne v ostatných krajinách sveta. Téma projektu môže byť rôznorodá a dotýkať sa oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, umenia, ekológie... Hlavným cieľom EDS je podporiť solidaritu a toleranciu medzi mladými ľuďmi a umožniť im tak skúsenosť z neformálneho vzdelávania. EDS môže pomôcť mladým ľuďom získať nové zručnosti a skúsenosti a podporiť ich osobnostný ako aj profesionálny rast.

Čo môže získať mladý človek počas dobrovoľnej služby?

 Osobnostný rozvoj:

 • lepšie poznanie samého seba a ostatných ľudí v nových situáciách
 • novú životnú i profesionálnu orientáciu
 • osamostatnenie sa
 • nové kontakty a priateľstvo
 • pomoc potrebným ľuďom
 • lepšia šanca na trhu práce

 Nové vedomosti:

 • zdokonalenie sa v cudzom jazyku (v niektorých krajinách naučenie sa nového)
 • nové nápady a záujmy
 • zlepšenie sa v komunikácii
 • nové životné skúsenosti a praktické zručnosti
 • spoznanie inej zeme a jej kultúry, uvedomenie si hodnôt svojej kultúry 

Čo bude mať dobrovoľník zabezpečené?

Školenie:

 • pred odchodové školenie EDS (pred odchodom do zahraničia – vysielajúca organizácia)
 • po príjazdové školenia EDS (krátko po príchode do hostiteľskej zemi)
 • strednodobé semináre EDS (vyhodnocovací) v polovici trvania projektu
 • evaluačný seminár 

Pokrytie nákladov spojených s pobytom:

 • poistenie
 • pokrytie nákladov cesty tam a späť podľa pravidiel programu Erasmus +
 • ubytovanie
 • vreckové a stravné (alebo zabezpečenie strany)

Ostatné:

 • podpora zo strany vysielajúcej organizácie a pomoc mentora - dôverníka, človeka, ktorý je určený v  hostiteľskej organizácii

 • možnosť získania certifikátu Youthpass od Európskej komisie potvrdzujúci účasť v EDS

Dobrovoľnícka služba  prispieva k rozvoju mladého človeka. Svojím významom prekračuje hranice štátov, náboženských a sociálnych skupín a poukazuje na formu spolužitia založenú na vzájomnej pomoci a solidarite. Poskytuje neformálnu multi-kultúrnu skúsenosť a prehlbuje vzájomné poznávanie a medziľudské vzťahy.

V prípade záujmu o dobrovoľnícku službu a jej program sa dozviete viac na web stránke ERCSR: www.ekumena.sk/Dobro/dobro.htm. Tu je možné prečítať si inštrukcie a stiahnuť si aj formulár na prihlášku, ktorú je možné vyplniť v slovenčine pre ČR a v angličtine pre UK..

Na základe formulárov bude s dobrovoľníkmi uskutočnené interview.

Partneri Ecumenical Diaconal Year Network (EDYN), ktorí sú otvorení k hosťovaniu dobrovoľníkov. Viac na stránke: https://edyn.org/volunteers/

EDYN logo


Európsky zbor solidarity - ponúka väčšinou príležitosti na cezhraničné dobrovoľnícke činnosti. Tieto projekty sú vynikajúcou príležitosťou pomáhať tam, kde je to potrebné, osvojiť si nové zručnosti, stráviť čas v zahraničí, možno sa aj naučiť jazyk – a vrátiť sa s nezabudnuteľnými spomienkami. Projekty sú zamerané na širokú škálu otázok a problémov (napr. životné prostredie, zdravie, začlenenie, digitálne technológie, kultúra či šport), preto si určite nájdeš niečo, čo ťa bude zaujímať alebo bude zodpovedať tvojim východiskovým znalostiam.

Individuálne dobrovoľníctvo

 • môže trvať od 2 do 12 mesiacov

 • je na plný pracovný čas (30 až 38 hodín týždenne

 • umožňuje zúčastňovať sa na každodenných činnostiach organizácie, ktoré sú aktívnym prínosom pre miestnu komunitu

 • je zvyčajne „cezhraničné“ – t. j. prebieha v inej krajine než v tej, v ktorej žiješ (aj keď môže prebiehať aj tam – vtedy hovoríme o „vnútroštátnych“ projektoch

 • v niektorých prípadoch sa môžeš zapojiť na kratšie obdobie (od 2 týždňov do 2 mesiacov) – napríklad účastníci, ktorí majú menej príležitostí alebo zdravotné postihnutie

ESC logo

 

späť >program Dobrovoľníctvo<

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR