:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Dom sv. Alžbety

Adresa: Ul. 9. mája 974 01 Banská Bystrica
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita B. Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Rok začatia prevádzky: 1992
Druh služby: domov pre osamelé matky s deťmi, stanica opatrovateľskej služby pre deti na dobu neurčitú (domov pre osamelé matky s deťmi, zariadenie opatrovateľskej služby).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: osamelé matky s deťmi
Kapacita zariadenia: OM - 7, deti bez rodičov – 10
Teritoriálny rozsah služby: Banskobystrický región

Charitatívno-sociálne centrum Banská Bystrica

Adresa: Tajovského 1, 974 01 Banská Bystrica
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Rok začatia prevádzky: 1992
Druh služby: charitatívna služba v rodinách (opatrovateľská služba), sociálne poradenstvo a prevencia, materiálna výpomoc (charitatívno sociálna pomoc, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 15
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu
Kapacita zariadenia: OSR - 19 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres BB, poradenstvo - bez ohraničenia
Investičné priemerné ročné výdavky: 30.000,- Sk

Dom sv. Terézie

Adresa: Družby 7, 974 01 Banská Bystrica
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita B. Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Rok začatia prevádzky: 1992
Druh služby: dom sociálnych služieb pre mentálne postihnuté dospelé osoby s celoročným, týždenným i denným pobytom (mentálne postihnutí, sociálne služby).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: osoby s mentálnym postihom
Kapacita zariadenia: 43 osôb
Teritoriálny rozsah služby: Banskobystrický región

Dom sv. Uršuly

Adresa: Tulská 38, 974 01 Banská Bystrica
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Druh služby: resocializačné stredisko pre ženy (resocializačné stredisko).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: ženy vo veku 18-50 rokov
Kapacita zariadenia: 10
Teritoriálny rozsah služby: Banskobystrický región

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)