:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Aktivačné geriatrické centrum Betánia Bratislava

Adresa: Partizánska 6, 811 03 Bratislava
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diakonické združenie Betánia (Cirkev bratská)
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.- občianske združenie
Prevádzkovateľ: Diakonické združenie Betánia
Rok začatia prevádzky: 1994
Druh služby: zariadenie opatrovateľskej služby, domov dôchodcov (domov dôchodcov, zariadenie opatrovateľskej služby).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: osoby v dôchodkovom veku a osoby, ktorých stav si vyžaduje stálu starostlivosť inej osoby
Kapacita zariadenia: 14 , cca 80 za rok
Teritoriálny rozsah služby: Bratislavský kraj
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: Senior centrum, Domov dôchodcov Archa, DD - MÚ Staré Mesto, Evanjelická diakonia SOS
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 2. 900.000,- Sk
Investičné priemerné ročné výdavky: 500.000,- Sk

Charitatívno-sociálne centrum Bratislava

Adresa: Heydukova 14, 811 08 Bratislava
Telefón: 02/ 5296 2712, fax: 02/ 5292 0275, e-mail: bkch@ba.psg.sk, webová stránka: www.ba.psg.sk./prezenta/charitaba

Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Bratislavská katolícka charita
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: BKCH
Rok začatia prevádzky: 1997
Druh služby: sociálne poradenstvo a sociálna prevencia, hmotná pomoc, hygienická očista (hygienická očista, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: osoby bez domova a sociálne odkázaní
Kapacita zariadenia: cca 2500 návštev ročne
Teritoriálny rozsah služby: mesto Bratislava

Domáca opatrovateľská služba Betánia Bratislava

Adresa: Partizánska 6, 811 03 Bratislava
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diakonické združenie Betánia (Cirkev bratská)
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. - občianske združenie
Prevádzkovateľ: Diakonické združenie Betánia
Rok začatia prevádzky: 1997
Druh služby: opatrovateľská služba v domácnostiach (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: starší a na pomoc odkázaní spoluobčania rôznych vekových kategórií
Kapacita zariadenia: 30
Teritoriálny rozsah služby: Bratislava
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: SOS
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 900. 000,- Sk

Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Betánia Bratislava

Adresa: Partizánska 6, 811 03 Bratislava
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diakonické združenie Betánia (Cirkev bratská)
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. - občianske združenie
Prevádzkovateľ: Diakonické združenie Betánia
Rok začatia prevádzky: 2001
Druh služby: sociálne poradenstvo (sociálne poradenstvo a prevencia).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti č. 277/94 Z. z. § 76
Cieľová skupina: osoby s ťažkým zdravotným stavom, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, osoby v sociálnej núdzi
Teritoriálny rozsah služby: Bratislavský kraj
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: Senior centrum, Domov dôchodcov Archa, DD - MÚ Staré Mesto, Evanjelická diakonia
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 300. 000,- Sk

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Betánia Bratislava

Adresa: Partizánska 6, 811 03 Bratislava
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diakonické združenie Betánia (Cirkev bratská)
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. - občianske združenie
Rok začatia prevádzky: 1999
Druh služby: zdravotná starostlivosť v domácom prostredí (zdravotná starostlivosť doma).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti č. 277/94 Z. z. §76
Cieľová skupina: občania, ktorých zdravotný stav nevyžaduje hospitalizáciu
Teritoriálny rozsah služby: okres Bratislava I
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: ambulancie a nemocničné zariadenia v okrese

ADOS Charita Bratislava

Adresa: Heydukova 12, 811 08 Bratislava
Telefón: 02/ 5296 4566, fax: 02/ 5292 0275, e-mail: bkch@ba.psg.sk, webová stránka: www.ba.psg.sk./prezenta/charitaba

Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Bratislavská katolícka charita
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: BKCH
Rok začatia prevádzky: 1997 (2001)
Druh služby: zdravotná starostlivosť, komplexná odborná ošetrovateľská starostlivosť (ošetrovateľská starostlivosť, zdravotná starostlivosť).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č.195/1998 Z. z. - liečebný poriadok
Cieľová skupina: osoby staré a choré, odkázané na pomoc druhých osôb, osoby v terminálnych stavoch
Kapacita zariadenia: cca 65 osôb ročne
Teritoriálny rozsah služby: mesto Bratislava

Domov sociálnych služieb Samária Bratislava

Adresa: Heydukova 14, 811 08 Bratislava
Telefón: 02/ 4341 3180, fax: 02/ 5292 0275, e-mail: bkch@ba.psg.sk, webová stránka: www.ba.psg.sk./prezenta/charitaba

Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Bratislavská katolícka charita
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: BKCH
Rok začatia prevádzky: 1997
Druh služby: komplexná psychoterapeutická starostlivosť po klinickej hospitalizácii (psychoterapeutická starostlivosť).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: osoby vo veku do 26 rokov postihnuté duševnou poruchou
Kapacita zariadenia: 7-10 osôb
Teritoriálny rozsah služby: mesto Bratislava

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)