:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Charitatívno-sociálne centrum Čadca

Adresa: Kukučínova 6, 022 01 Čadca
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Nitra
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: CHSC Čadca
Rok začatia prevádzky: 2000
Druh služby: opatrovateľská služba (§ 15) (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: starí a chorí, osamelo žijúci, osoby v sociálnej a materiálnej núdzi
Kapacita zariadenia: 3
Teritoriálny rozsah služby: mesto Čadca
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 106.000,- Sk

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)