:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Dom charity Gelnica

Adresa: Slovenská 66, 056 01 Gelnica
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Rožňava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvi; samostatná právna subjektivita
Prevádzkovateľ: DCH Rožňava
Rok začatia prevádzky: 1992
Druh služby: denná strava, práčovňa, prechodné ubytovanie, rôzna charitatívno-sociálna pomoc (charitatívno sociálna pomoc, jedlo, práčovňa, prechodné ubytovanie).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 16 - spoločné stravovanie
Cieľová skupina: dôchodcovia, nevládni, opustení a iné osoby v núdzi
Kapacita zariadenia: približne 120
Teritoriálny rozsah služby: obec Gelnica a blízke okolie
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 2.100.000,- Sk

Charitatívna služba v rodinách Gelnica

Adresa: Slovenská 66, 056 01 Gelnica
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Rožňava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Rožňava
Rok začatia prevádzky: 1992
Druh služby: opatrovateľská služba v rodinách (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 15 – opatrovateľská služba
Cieľová skupina: staršie, nevládne a opustené osoby
Kapacita zariadenia: cca 85
Teritoriálny rozsah služby: obec Gelnica
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 180.000,- Sk

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)