:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Jedáleň pre dôchodcov Humenné

Adresa: Kukorelliho 1498/10, 066 01 Humenné
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické diecézne arcibiskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: Arcidiecézna charita Košice
Rok začatia prevádzky: 1999
Druh služby: organizované spoločné stravovanie (jedlo, spoločné stravovanie).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 16
Cieľová skupina: dôchodcovia, staré a nevládne osoby
Kapacita zariadenia: 30
Teritoriálny rozsah služby: mesto Humenné
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: OS ADCH - stredisko Humenné

Charitatívno-sociálne centrum Humenné

Adresa: Kukorelliho 1498/10, 066 01 Humenné
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: sociálne poradenstvo, šatník a iná materiálna pomoc, hygienická očista, sprostredkovanie teplej stravy, pomoc pri administratívnych úkonoch (jedlo, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, šatník).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, telesne postihnutí
Kapacita zariadenia: cca 55 mesačne
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia

Charitatívna služba v rodinách Humenné

Adresa: Kukorelliho 1498/10, 066 01 Humenné
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: opatrovateľská služba v rodinách (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 15 – opatrovateľská služba
Cieľová skupina: staršie, nevládne a opustené osoby, telesne postihnuté osoby, mnohodetné a neúplné rodiny
Kapacita zariadenia: 25
Teritoriálny rozsah služby: Humenné

Denné detské sanatórium Humenné

Adresa: Duchnovičová 22, 066 01 Humenné
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické diecézne arcibiskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: Arcidiecézna charita Košice
Rok začatia prevádzky: 1995
Druh služby: liečebno-preventívna, zdravotná, rehabilitačná a výchovná starostlivosť (liečebno - preventívna starostlivosť pre deti, zdravotná starostlivosť).

Cieľová skupina: deti s poruchami zraku a pohybového aparátu
Kapacita zariadenia: 30
Teritoriálny rozsah služby: Humenné a okolie

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)