:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Charitatívno-sociálne centrum Ilava

Adresa: Košecká 41/ 4, 019 01 Ilava
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Nitra
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: CHSC Ilava
Rok začatia prevádzky: 1999
Druh služby: opatrovateľská služba ( § 15) (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: starí a chorí, osamelo žijúci, osoby v sociálnej a materiálnej núdzi
Kapacita zariadenia: 10
Teritoriálny rozsah služby: CHSR - mesto Nitra, ostatné - územie celej SR
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: nemocnice s poliklinikou
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 130.000,- Sk

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)