:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Betel - Centrum sociálnej starostlivosti Vajkovce

Adresa: Vajkovce 04443 Košice
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diakonia Apoštolskej cirkvi pri zbore ACS v Košiciach
Legislavívny rámec zriaďovateľa: občianske združenie
Prevádzkovateľ: Zbor ACS v Košiciach
Rok začatia prevádzky: 1998
Druh služby: sociálna starostlivosť pre ľahšie zdravotne postihnutých (sociálna starostlivosť).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. § 14
Cieľová skupina: osoby nad 18 rokov
Kapacita zariadenia: 10
Teritoriálny rozsah služby: okres Košice
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 569.838,60 Sk

Charitatívna služba v rodinách Košice

Adresa: Obrancov mieru 2, 040 01 Košice
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcibiskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: opatrovateľská služba v rodinách (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 15 – opatrovateľská služba
Cieľová skupina: staršie, nevládne a opustené osoby, telesne postihnuté osoby, mnohodetné a neúplné rodiny
Kapacita zariadenia: 80
Teritoriálny rozsah služby: Košice

Charitatívno-sociálne centrum Košice

Adresa: Obrancov mieru 2, 040 01 Košice
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvi samostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: sociálne poradenstvo, šatník a iná materiálna pomoc, hygienická očista, sprostredkovanie teplej stravy, pomoc pri administratívnych úkonoch (jedlo, hygienická očista, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, šatník).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, telesne postihnutí
Kapacita zariadenia: cca 88 mesačne
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Košice

Adresa: Obrancov mieru 2, 040 01 Košice
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické diecézne arcibiskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: Arcidiecézna charita Košice
Rok začatia prevádzky: 2001
Druh služby: zdravotná starostlivosť v domácom prostredí (zdravotná starostlivosť doma).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti č. 277/94 Z. z. §76
Cieľová skupina: osoby podľa indikácie lekára
Teritoriálny rozsah služby: Košice a okolie
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: OS ADCH Košice

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)