:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

ADOS Charitas Michalovce

Adresa: Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Gréckokatolícke biskupstvo Prešov
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: Gréckokatolícka diecézna charita
Rok začatia prevádzky: 2000
Druh služby: zdravotná starostlivosť, komplexná odborná ošetrovateľská starostlivosť (ošetrovateľská starostlivosť, zdravotná starostlivosť).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 277/1994 Z. z.
Cieľová skupina: osoby, ktorým sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť v prirodzenom sociálnom prostredí (t. j. doma)
Kapacita zariadenia: cca 18 mesačne
Teritoriálny rozsah služby: okres Michalovce - podľa vymedzeného zdravotníckeho obvodu KÚ Košice
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: nemocnica s poliklinikou, ošetrujúci lekári, sociálne oddelenia OÚ

Charitatívno-sociálne centrum Michalovce

Adresa: Pri sýpke 4, 071 01 Michalovce
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: sociálne poradenstvo, šatník a iná materiálna pomoc, hygienická očista, sprostredkovanie teplej stravy, pomoc pri administratívnych úkonoch (jedlo, hygienická očista, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, šatník).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, telesne postihnutí
Kapacita zariadenia: cca 41 mesačne
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia

Charitatívna služba v rodinách Michalovce

Adresa: Pri sýpke 4, 071 01 Michalovce
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: opatrovateľská služba v rodinách (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 15 – opatrovateľská služba
Cieľová skupina: staršie, nevládne a opustené osoby, telesne postihnuté osoby, mnohodetné a neúplné rodiny
Kapacita zariadenia: 18
Teritoriálny rozsah služby: Michalovce

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)