:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Charitatívno-sociálne centrum Nitra

Adresa: Samova 4, 950 50 Nitra
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Nitra
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: CHSC Nitra
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: opatrovateľská služba (§ 15), sociálne poradenstvo a prevencia (§ 84), sociálna služba (§ 37) (sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: starí a chorí, osamelo žijúci, osoby v terminálnom štádiu, osoby v sociálnej a materiálnej núdzi
Kapacita zariadenia: charitatívna služba v rodinách 30 osôb, poradenstvo a prevencia 62 osôb, ostatné (napr. šatník) cca 1000 osôb
Teritoriálny rozsah služby: CHSR - mesto Nitra, ostatné - územie celej SR
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: nemocnice s poliklinikou, MVO, domovy dôchodcov, SAIA, Slov. Nádej dieťaťa
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 900.000,- Sk

Detský charitný dom sv. Lujzy v Nitre

Adresa: Samova 4, 950 50 Nitra
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Nitra
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: DCHD sv. Lujzy
Rok začatia prevádzky: 1998
Druh služby: detský domov (detský domov).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. ( § 26)
Cieľová skupina: deti do 18 rokov
Kapacita zariadenia: 12 osôb
Teritoriálny rozsah služby: Nitriansky kraj
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: DD Trnava, DD Považská Bystrica
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 1.226.000,- Sk

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)