:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Charitatívna služba v rodinách Rožňava

Adresa: Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Rožňava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Rožňava
Rok začatia prevádzky: 1994
Druh služby: opatrovateľská služba v rodinách (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 15 – opatrovateľská služba
Cieľová skupina: staršie, nevládne a opustené osoby
Kapacita zariadenia: cca 8
Teritoriálny rozsah služby: Rožňava
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 55.000,- Sk

Charitatívno-sociálne centrum Rožňava

Adresa: Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Rožňava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Rožňava
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: sociálne poradenstvo, jednorazová finančná výpomoc (bezdomovci, jednorazová finančná výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia).

Cieľová skupina: bezdomovci, dlhodobo nezamestnaní, osoby závislé na alkohole a iné osoby v núdzi
Kapacita zariadenia: cca 320
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 90.000,- Sk

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)