:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Sobrance

Adresa: Kpt. Nálepku 8, 073 01 Sobrance
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické diecézne arcibiskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: Arcidiecézna charita Košice
Rok začatia prevádzky: 2001
Druh služby: zdravotná starostlivosť v domácom prostredí (zdravotná starostlivosť doma).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti č. 277/94 Z. z. §76
Cieľová skupina: osoby podľa indikácie lekára
Teritoriálny rozsah služby: Sobrance a okolie
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: OS ADCH Košice - stredisko Sobrance

Charitatívna služba v rodinách Sobrance

Adresa: Kpt. Nálepku 8, 073 01 Sobrance
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: opatrovateľská služba v rodinách (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 15 – opatrovateľská služba
Cieľová skupina: staršie, nevládne a opustené osoby, telesne postihnuté osoby, mnohodetné a neúplné rodiny
Kapacita zariadenia: 12
Teritoriálny rozsah služby: Sobrance

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)