:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Charitatívna služba v rodinách Švedlár

Adresa: 18, 053 34 Švedlár
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Rožňava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Rožňava
Rok začatia prevádzky: 1997
Druh služby: opatrovateľská služba v rodinách (terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z § 15 – opatrovateľská služba
Cieľová skupina: staršie, nevládne a opustené osoby
Kapacita zariadenia: cca 50
Teritoriálny rozsah služby: obec Švedlár a blízke okolie
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 90.000,- Sk

Dom charity Švedlár

Adresa: 053 34 Švedlár
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Rožňava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvi; samostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Rožňava
Rok začatia prevádzky: 1997
Druh služby: denná strava, práčovňa, rôzna charitatívno-sociálna pomoc (charitatívno sociálna pomoc, jedlo, práčovňa).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z. § 16 - spoločné stravovanie
Cieľová skupina: dôchodcovia, nevládni, opustení a iné osoby v núdzi
Kapacita zariadenia: približne 80
Teritoriálny rozsah služby: obec Švedlár a blízke okolie
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 1.500.000,- Sk

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)