:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Charitatívno-sociálne centrum Trenčín

Adresa: Námestie sv. Anny 2, 911 01 Trenčín
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Nitra
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: CHSC Trenčín
Rok začatia prevádzky: 1996
Druh služby: opatrovateľská služba (§ 15), sociálne poradenstvo a prevencia (§ 84),sociálna služba (§ 37) (sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: starí a chorí, osamelo žijúci, osoby v sociálnej a materiálnej núdzi, sociálne slabé rodiny
Kapacita zariadenia: opatrovateľská služba v rodinách 31 osôb, poradenstvo a prevencia 182 osôb, iné sociálne služby 160 osôb
Teritoriálny rozsah služby: Trenčiansky kraj
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: CHSC Nitra
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 293.000,- Sk

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)