:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Charitatívno-sociálne centrum Trnava

Adresa: Hlavná 43, 917 00 Trnava
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): ADCH Trnava – Bratislava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Trnava – Bratislava
Druh služby: sociálne poradenstvo a sociálna prevencia, pomoc pri administratívnych úkonoch, materiálna výpomoc, tiež opatrovateľská služba v rodinách (materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 14
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, migranti
Kapacita zariadenia: OSR - 21 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres Trnava, poradenstvo - bez ohraničenia

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)