:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Charitatívno-sociálne centrum Žilina

Adresa: Predmestská 12, 010 01 Žilina
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Nitra
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. z.
Prevádzkovateľ: CHSC Žilina
Rok začatia prevádzky: 1996
Druh služby: opatrovateľská služba ( §15), sociálne poradenstvo a prevencia (§ 84), sociálna služba (§ 37) (sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: starí a chorí, osamelo žijúci, osoby v sociálnej a materiálnej núdzi
Kapacita zariadenia: charitatívna služba v rodinách 36 osôb, poradenstvo a prevencia 24 osôb
Teritoriálny rozsah služby: mesto Žilina
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: Misionárky lásky Žilina, DCHD Považská Bystrica, Azylové centrum Žilina, Samaritán Martin
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 820.000,- Sk

Dom charity sv. Kamila

Adresa: Framborská 6, 010 01 Žilina
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Nitra
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: DCH Žilina
Rok začatia prevádzky: 1997
Druh služby: dom sociálnych služieb (§ 20) domov dôchodcov ( § 24) (domov dôchodcov, sociálne služby).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: telesne postihnutí a na pomoc odkázaní občania
Kapacita zariadenia: 20 osôb
Teritoriálny rozsah služby: mesto Žilina
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 1.997.000,- Sk

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)