:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Služba: Sociálne poradenstvo a prevencia

Domov sociálnych služieb pre deti s kombinovaným postihom

Adresa: Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Gréckokatolícke biskupstvo Prešov
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: Gréckokatolícka diecézna charita
Rok začatia prevádzky: 1999
Druh služby: výchovná, záujmová, kultúrna činnosť, pracovná terapia, nevyhnutné životné úkony, vzdelávanie, sociálne poradenstvo (sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č.195/1998 Z. z. § 20
Cieľová skupina: deti s kombinovaným postihom
Kapacita zariadenia: 12 chovancov
Teritoriálny rozsah služby: okres Stará Ľubovňa
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: Pedagogicko-psychologická poradňa v Starej Ľubovni

Charitatívno-sociálne centrum Banská Bystrica

Adresa: Tajovského 1, 974 01 Banská Bystrica
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Rok začatia prevádzky: 1992
Druh služby: charitatívna služba v rodinách (opatrovateľská služba), sociálne poradenstvo a prevencia, materiálna výpomoc (charitatívno sociálna pomoc, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 15
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu
Kapacita zariadenia: OSR - 19 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres BB, poradenstvo - bez ohraničenia
Investičné priemerné ročné výdavky: 30.000,- Sk

Charitatívno-sociálne centrum Bardejov

Adresa: Hurbanova 20, 085 01 Bardejov
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: sociálne poradenstvo, šatník a iná materiálna pomoc, hygienická očista, sprostredkovanie teplej stravy, pomoc pri administratívnych úkonoch (jedlo, hygienická očista, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, šatník).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, telesne postihnutí
Kapacita zariadenia: cca 13 mesačne
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Bratislava

Adresa: Heydukova 14, 811 08 Bratislava
Telefón: 02/ 5296 2712, fax: 02/ 5292 0275, e-mail: bkch@ba.psg.sk, webová stránka: www.ba.psg.sk./prezenta/charitaba

Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Bratislavská katolícka charita
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: BKCH
Rok začatia prevádzky: 1997
Druh služby: sociálne poradenstvo a sociálna prevencia, hmotná pomoc, hygienická očista (hygienická očista, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: osoby bez domova a sociálne odkázaní
Kapacita zariadenia: cca 2500 návštev ročne
Teritoriálny rozsah služby: mesto Bratislava

Charitatívno-sociálne centrum Brezno

Adresa: Nám. M. R. Štefánika 33, 977 01 Brezno
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvi samostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Rok začatia prevádzky: 1995
Druh služby: charitatívna služba v rodinách (opatrovateľská služba), sociálne poradenstvo a prevencia, materiálna výpomoc (charitatívno sociálna pomoc, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 15
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu
Kapacita zariadenia: OSR - 13 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres Brezno, poradenstvo - bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Humenné

Adresa: Kukorelliho 1498/10, 066 01 Humenné
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: sociálne poradenstvo, šatník a iná materiálna pomoc, hygienická očista, sprostredkovanie teplej stravy, pomoc pri administratívnych úkonoch (jedlo, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, šatník).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, telesne postihnutí
Kapacita zariadenia: cca 55 mesačne
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Kokava nad Rimavicou

Adresa: Dobšinského 20, 985 05 Kokava nad Rimavicou
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Rožňava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Rožňava
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: sociálne poradenstvo, jednorazová finančná výpomoc (bezdomovci, jednorazová finančná výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia).

Cieľová skupina: bezdomovci, dlhodobo nezamestnaní, osoby závislé na alkohole a iné osoby v núdzi
Kapacita zariadenia: cca 60
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Košice

Adresa: Obrancov mieru 2, 040 01 Košice
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvi samostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: sociálne poradenstvo, šatník a iná materiálna pomoc, hygienická očista, sprostredkovanie teplej stravy, pomoc pri administratívnych úkonoch (jedlo, hygienická očista, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, šatník).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, telesne postihnutí
Kapacita zariadenia: cca 88 mesačne
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Martin

Adresa: Kozmonautov 35, 036 01 Martin
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Druh služby: charitatívna služba v rodinách (opatrovateľská služba), sociálne poradenstvo a prevencia, materiálna výpomoc (charitatívno sociálna pomoc, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 15
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu
Kapacita zariadenia: OSR - 26 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres Partizánske, poradenstvo - bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Michalovce

Adresa: Pri sýpke 4, 071 01 Michalovce
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: sociálne poradenstvo, šatník a iná materiálna pomoc, hygienická očista, sprostredkovanie teplej stravy, pomoc pri administratívnych úkonoch (jedlo, hygienická očista, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, šatník).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, telesne postihnutí
Kapacita zariadenia: cca 41 mesačne
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Moldava

Adresa: Vodná 55, 045 01 Moldava
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1994
Druh služby: sociálne poradenstvo, šatník a iná materiálna pomoc, hygienická očista, sprostredkovanie teplej stravy, pomoc pri administratívnych úkonoch (jedlo, hygienická očista, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, šatník).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, telesne postihnutí
Kapacita zariadenia: cca 28 mesačne
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Nitra

Adresa: Samova 4, 950 50 Nitra
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Nitra
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: CHSC Nitra
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: opatrovateľská služba (§ 15), sociálne poradenstvo a prevencia (§ 84), sociálna služba (§ 37) (sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: starí a chorí, osamelo žijúci, osoby v terminálnom štádiu, osoby v sociálnej a materiálnej núdzi
Kapacita zariadenia: charitatívna služba v rodinách 30 osôb, poradenstvo a prevencia 62 osôb, ostatné (napr. šatník) cca 1000 osôb
Teritoriálny rozsah služby: CHSR - mesto Nitra, ostatné - územie celej SR
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: nemocnice s poliklinikou, MVO, domovy dôchodcov, SAIA, Slov. Nádej dieťaťa
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 900.000,- Sk

Charitatívno-sociálne centrum Partizánske

Adresa: Škultétyho 170/4, 958 01 Partizánske
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Druh služby: charitatívna služba v rodinách (opatrovateľská služba), sociálne poradenstvo a prevencia, materiálna výpomoc (charitatívno sociálna pomoc, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 15
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu
Kapacita zariadenia: OSR - 24 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres Partizánske, poradenstvo - bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Prievidza

Adresa: Nám. M. R. Štefánika 33, 977 01 Brezno
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvi samostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Rok začatia prevádzky: 1995
Druh služby: charitatívna služba v rodinách (opatrovateľská služba), sociálne poradenstvo a prevencia, materiálna výpomoc (charitatívno sociálna pomoc, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 15
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu
Kapacita zariadenia: OSR - 13 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres Brezno, poradenstvo - bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Rožňava

Adresa: Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Rožňava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Rožňava
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: sociálne poradenstvo, jednorazová finančná výpomoc (bezdomovci, jednorazová finančná výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia).

Cieľová skupina: bezdomovci, dlhodobo nezamestnaní, osoby závislé na alkohole a iné osoby v núdzi
Kapacita zariadenia: cca 320
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 90.000,- Sk

Charitatívno-sociálne centrum Snina

Adresa: Strojárenská 524, 069 01 Snina
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: sociálne poradenstvo, šatník a iná materiálna pomoc, hygienická očista, sprostredkovanie teplej stravy, pomoc pri administratívnych úkonoch (jedlo, hygienická očista, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, šatník).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, telesne postihnutí
Kapacita zariadenia: cca 39 mesačne
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Trebišov

Adresa: M. R. Štefánika 253, 075 01 Trebišov
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: sociálne poradenstvo, šatník a iná materiálna pomoc, hygienická očista, sprostredkovanie teplej stravy, pomoc pri administratívnych úkonoch (jedlo, hygienická očista, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, šatník).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, telesne postihnutí
Kapacita zariadenia: cca 43 mesačne
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Trenčín

Adresa: Námestie sv. Anny 2, 911 01 Trenčín
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Nitra
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: CHSC Trenčín
Rok začatia prevádzky: 1996
Druh služby: opatrovateľská služba (§ 15), sociálne poradenstvo a prevencia (§ 84),sociálna služba (§ 37) (sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: starí a chorí, osamelo žijúci, osoby v sociálnej a materiálnej núdzi, sociálne slabé rodiny
Kapacita zariadenia: opatrovateľská služba v rodinách 31 osôb, poradenstvo a prevencia 182 osôb, iné sociálne služby 160 osôb
Teritoriálny rozsah služby: Trenčiansky kraj
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: CHSC Nitra
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 293.000,- Sk

Charitatívno-sociálne centrum Trnava

Adresa: Hlavná 43, 917 00 Trnava
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): ADCH Trnava – Bratislava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Trnava – Bratislava
Druh služby: sociálne poradenstvo a sociálna prevencia, pomoc pri administratívnych úkonoch, materiálna výpomoc, tiež opatrovateľská služba v rodinách (materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 14
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, migranti
Kapacita zariadenia: OSR - 21 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres Trnava, poradenstvo - bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Zvolen

Adresa: Jesenského 33, 960 01 Zvolen
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Druh služby: charitatívna služba v rodinách (opatrovateľská služba), sociálne poradenstvo a prevencia, materiálna výpomoc (charitatívno sociálna pomoc, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 15
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu
Kapacita zariadenia: OSR - 14 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres Zvolen, poradenstvo - bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Žilina

Adresa: Predmestská 12, 010 01 Žilina
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Nitra
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. z.
Prevádzkovateľ: CHSC Žilina
Rok začatia prevádzky: 1996
Druh služby: opatrovateľská služba ( §15), sociálne poradenstvo a prevencia (§ 84), sociálna služba (§ 37) (sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: starí a chorí, osamelo žijúci, osoby v sociálnej a materiálnej núdzi
Kapacita zariadenia: charitatívna služba v rodinách 36 osôb, poradenstvo a prevencia 24 osôb
Teritoriálny rozsah služby: mesto Žilina
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: Misionárky lásky Žilina, DCHD Považská Bystrica, Azylové centrum Žilina, Samaritán Martin
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 820.000,- Sk

Sociálne centrum

Adresa: Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Gréckokatolícke biskupstvo Prešov
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: Gréckokatolícka diecézna charita
Rok začatia prevádzky: 1992
Druh služby: sociálne poradenstvo a sociálna prevencia (sociálne poradenstvo a prevencia).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: osoby v sociálnej a materiálnej núdzi (vrátane utečencov a migrantov)
Kapacita zariadenia: počas roka 2000 cca 1800 klientov
Teritoriálny rozsah služby: územie celej SR
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: rôzne sociálne zariadenia v rámci SR, napr. Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach

Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Betánia Bratislava

Adresa: Partizánska 6, 811 03 Bratislava
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diakonické združenie Betánia (Cirkev bratská)
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. - občianske združenie
Prevádzkovateľ: Diakonické združenie Betánia
Rok začatia prevádzky: 2001
Druh služby: sociálne poradenstvo (sociálne poradenstvo a prevencia).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti č. 277/94 Z. z. § 76
Cieľová skupina: osoby s ťažkým zdravotným stavom, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, osoby v sociálnej núdzi
Teritoriálny rozsah služby: Bratislavský kraj
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: Senior centrum, Domov dôchodcov Archa, DD - MÚ Staré Mesto, Evanjelická diakonia
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 300. 000,- Sk

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)