:: Adresár kresťanských zariadení poskytujúcich sociálne služby v SR(hlavná stránka)

Služba: Sociálne služby

Centrum pomoci

Adresa: 61, 935 52 Šarovce
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Občianske združenie Prameň nádejeTekovské Lužany (ekumenické)
Legislavívny rámec zriaďovateľa: občianske združenie
Prevádzkovateľ: ZPN
Rok začatia prevádzky: 1996
Druh služby: sociálne služby v ZOS (sociálne služby).

Legislatívny rámec služby: príspevková organizácia
Cieľová skupina: dôchodcovia, sociálne odkázaní občania
Kapacita zariadenia: 24
Teritoriálny rozsah služby: obec Šarovce, územie SR
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 1.930.108,- Sk

Detský domov sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr - Lykijského, divotvorcu v Medzilaborciach

Adresa: Duchnovičová 506, 068 01 Medzilaborce
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Prešovská pravoslávna eparchia
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb.
Rok začatia prevádzky: 1994
Druh služby: poskytovanie sociálnych služieb, zabezpečenie náhradnej rodinnej výchovy (náhradná rodinná výchova, sociálne služby).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: deti a mládež vo veku do 25 rokov
Kapacita zariadenia: 90
Teritoriálny rozsah služby: DD Prešovský kraj a Košický kraj - odd. maloletých matiek - celé územie SR
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: diagnostické centrum, iné DD, OÚ a pedagogicko-psychologické poradne v regióne
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 9.000.000,- Sk

Diakonický dom Chanava

Adresa: Chanava 980 44 Lenartovce
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 213/ 97 Z. z.
Prevádzkovateľ: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Jelka
Rok začatia prevádzky: 2002
Druh služby: sociálna služba starším osobám (sociálne služby).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 213/97 Z. z.
Cieľová skupina: osoby v dôchodkovom veku – duchovní
Kapacita zariadenia: 12 lôžok, ambulantne - predpoklad: do 1 000 ročne
Teritoriálny rozsah služby: územie celej SR
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: cca. 3.800.000,- Sk

Dom Betánia Kalinovo

Adresa: Hrabovo 771, 987 01 Kalinovo
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diakonické združenie Betánia (Cirkev bratská)
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.- občianske združenie
Prevádzkovateľ: Diakonické združenie Betánia
Rok začatia prevádzky: 2000
Druh služby: domov sociálnych služieb domov dôchodcov (domov dôchodcov, sociálne služby).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: osoby v dôchodkovom veku a osoby, ktorých stav si vyžaduje stálu starostlivosť inej osoby
Kapacita zariadenia: 25
Teritoriálny rozsah služby: Banskobystrický kraj
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: Domov dôchodcov Sušany, DD nadácia Elim Zvolen
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 4.000.000,- Sk
Investičné priemerné ročné výdavky: 500.000,- Sk

Dom Betánia Senec

Adresa: Štefánikova 107, 903 01 Senec
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diakonické združenie Betánia (Cirkev bratská)
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. - občianske združenie
Prevádzkovateľ: Diakonické združenie Betánia
Rok začatia prevádzky: 1991
Druh služby: domov sociálnych služieb s celoročným a denným pobytom (mentálne postihnutí, sociálne služby).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: dospelé osoby s mentálnym postihom
Kapacita zariadenia: 15
Teritoriálny rozsah služby: Bratislavský kraj
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: Ústav prof. K. Matulaya Bratislava, Hestia Pezinok, Merema Modra, Dom sv. Lujzy Nitra
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 2.100.000,- Sk
Investičné priemerné ročné výdavky: 300.000,- Sk

Dom Dobrého Pastiera

Adresa: Hlavná 159/2, 925 23 Jelka
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Dobrý Pastier n.o. (Reformovaná kresťanská cirkev)
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 213/ 97 Z. z.
Prevádzkovateľ: Dobrý Pastier n.o.
Rok začatia prevádzky: 2000
Druh služby: detský domov, dom sociálnych služieb a humanitárnej pomoci (detský domov, humanitárna pomoc, sociálne služby).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. § 14
Cieľová skupina: eti s ústavnou výchovou a iné sociálne odkázané osoby
Kapacita zariadenia: 24 detí
Teritoriálny rozsah služby: územie celej SR
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, DD Dunajská StredaNeukirchen Mission
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: cca. 1.600.000,- Sk
Investičné priemerné ročné výdavky: cca 1.000.000,- Sk

Dom Charitas sv. Jozefa

Adresa: J. Wolkerova 41, 052 02 Spišská Nová Ves
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): DCH spišskej diecézy
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: DCH spišskej diecézy
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: dom sociálnych služieb (jedlo, mentálne postihnutí, osamelé matky s deťmi, sociálne služby, spoločné stravovanie).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. § 16, 22 a 27
Cieľová skupina: deti s mentálnym postihom, osamelé matky s deťmi, spoločné stravovanie
Kapacita zariadenia: deti s MR - 37, osamelé matky s deťmi – 4, obedy – 27 237 ročne
Teritoriálny rozsah služby: okres Spišská Nová Ves

Dom charity sv. Kamila

Adresa: Framborská 6, 010 01 Žilina
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Nitra
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: DCH Žilina
Rok začatia prevádzky: 1997
Druh služby: dom sociálnych služieb (§ 20) domov dôchodcov ( § 24) (domov dôchodcov, sociálne služby).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: telesne postihnutí a na pomoc odkázaní občania
Kapacita zariadenia: 20 osôb
Teritoriálny rozsah služby: mesto Žilina
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 1.997.000,- Sk

Dom charity sv. Imricha – Vráble

Adresa: Žitavská 21, 952 01 Vráble
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): ADCH Trnava – Bratislava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: ADCH Trnava – Bratislava
Druh služby: charitatívno-sociálna služba v rodinách (OS), vývarovňa, pranie bielizne pre sociálne odkázaných, krajčírska dielňa (charitatívno sociálna pomoc, jedlo, krajčírska dielňa, práčovňa, sociálne služby).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: osoby staré, nevládne a choré
Kapacita zariadenia: OS - 15, stravníkov – 23
Teritoriálny rozsah služby: okres Vráble

Dom sv. Terézie

Adresa: Družby 7, 974 01 Banská Bystrica
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita B. Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Rok začatia prevádzky: 1992
Druh služby: dom sociálnych služieb pre mentálne postihnuté dospelé osoby s celoročným, týždenným i denným pobytom (mentálne postihnutí, sociálne služby).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: osoby s mentálnym postihom
Kapacita zariadenia: 43 osôb
Teritoriálny rozsah služby: Banskobystrický región

Domov dôchodcov Horné Saliby

Adresa: 505, 925 03 Horné Saliby
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Evanjelická diakonia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Palisády 46, 814 99 Bratislava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: Evanjelická diakonia ECAV
Rok začatia prevádzky: 1995
Druh služby: domov dôchodcov so zabezpečením zdravotnej, sociálnej, duchovnej a kultúrnej služby (domov dôchodcov, sociálne služby, zdravotné služby pre dospelých, zdravotná starostlivosť doma).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: staré a nevládne osoby
Kapacita zariadenia: 20
Teritoriálny rozsah služby: územie celej SR
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: štátne - Domov dôchodcov Dolné Saliby neštátne - Dom Samaritán Galanta
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 2.600.000,- Sk
Investičné priemerné ročné výdavky: 100.000,- Sk

Domov dôchodcov Kšinná

Adresa: 956 43 Kšinná
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Evanjelická diakonia Evanjelickej cirkvi a.v.
Legislavívny rámec zriaďovateľa: Samostatná organizačná zložka ED ECAV s vlastnou právnou subjektivitou – príspevková organizácia
Prevádzkovateľ: Evanjelická diakonia ECAV
Rok začatia prevádzky: 1996
Druh služby: domov dôchodcov so zabezpečením zdravotnej, sociálnej, duchovnej a kultúrnej služby (domov dôchodcov, mentálne postihnutí, sociálne služby, zdravotné služby pre dospelých).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: osoby v dôchodkovom veku s telesným a mentálnym postihom
Kapacita zariadenia: 18
Teritoriálny rozsah služby: Trenčiansky kraj
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: štátne - Domov dôchodcov Bánovce nad Bebravouneštátne - Domov dôchodcov ED ECAV Horné Saliby
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 2.800.000,- Sk
Investičné priemerné ročné výdavky: 200.000,- Sk

Domov sociálnych služieb pre deti s kombinovaným postihom

Adresa: Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Gréckokatolícke biskupstvo Prešov
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: Gréckokatolícka diecézna charita
Rok začatia prevádzky: 1999
Druh služby: výchovná, záujmová, kultúrna činnosť, pracovná terapia, nevyhnutné životné úkony, vzdelávanie, sociálne poradenstvo (sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona o sociálnej pomoci č.195/1998 Z. z. § 20
Cieľová skupina: deti s kombinovaným postihom
Kapacita zariadenia: 12 chovancov
Teritoriálny rozsah služby: okres Stará Ľubovňa
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: Pedagogicko-psychologická poradňa v Starej Ľubovni

Charitatívno-sociálne centrum Bardejov

Adresa: Hurbanova 20, 085 01 Bardejov
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: sociálne poradenstvo, šatník a iná materiálna pomoc, hygienická očista, sprostredkovanie teplej stravy, pomoc pri administratívnych úkonoch (jedlo, hygienická očista, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, šatník).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, telesne postihnutí
Kapacita zariadenia: cca 13 mesačne
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Humenné

Adresa: Kukorelliho 1498/10, 066 01 Humenné
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: sociálne poradenstvo, šatník a iná materiálna pomoc, hygienická očista, sprostredkovanie teplej stravy, pomoc pri administratívnych úkonoch (jedlo, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, šatník).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, telesne postihnutí
Kapacita zariadenia: cca 55 mesačne
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Košice

Adresa: Obrancov mieru 2, 040 01 Košice
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvi samostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: sociálne poradenstvo, šatník a iná materiálna pomoc, hygienická očista, sprostredkovanie teplej stravy, pomoc pri administratívnych úkonoch (jedlo, hygienická očista, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, šatník).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, telesne postihnutí
Kapacita zariadenia: cca 88 mesačne
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Michalovce

Adresa: Pri sýpke 4, 071 01 Michalovce
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: sociálne poradenstvo, šatník a iná materiálna pomoc, hygienická očista, sprostredkovanie teplej stravy, pomoc pri administratívnych úkonoch (jedlo, hygienická očista, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, šatník).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, telesne postihnutí
Kapacita zariadenia: cca 41 mesačne
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Moldava

Adresa: Vodná 55, 045 01 Moldava
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1994
Druh služby: sociálne poradenstvo, šatník a iná materiálna pomoc, hygienická očista, sprostredkovanie teplej stravy, pomoc pri administratívnych úkonoch (jedlo, hygienická očista, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, šatník).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, telesne postihnutí
Kapacita zariadenia: cca 28 mesačne
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Nitra

Adresa: Samova 4, 950 50 Nitra
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Nitra
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: CHSC Nitra
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: opatrovateľská služba (§ 15), sociálne poradenstvo a prevencia (§ 84), sociálna služba (§ 37) (sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: starí a chorí, osamelo žijúci, osoby v terminálnom štádiu, osoby v sociálnej a materiálnej núdzi
Kapacita zariadenia: charitatívna služba v rodinách 30 osôb, poradenstvo a prevencia 62 osôb, ostatné (napr. šatník) cca 1000 osôb
Teritoriálny rozsah služby: CHSR - mesto Nitra, ostatné - územie celej SR
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: nemocnice s poliklinikou, MVO, domovy dôchodcov, SAIA, Slov. Nádej dieťaťa
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 900.000,- Sk

Charitatívno-sociálne centrum Snina

Adresa: Strojárenská 524, 069 01 Snina
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: sociálne poradenstvo, šatník a iná materiálna pomoc, hygienická očista, sprostredkovanie teplej stravy, pomoc pri administratívnych úkonoch (jedlo, hygienická očista, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, šatník).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, telesne postihnutí
Kapacita zariadenia: cca 39 mesačne
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Trebišov

Adresa: M. R. Štefánika 253, 075 01 Trebišov
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Košické arcidiecézne biskupstvo
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Košice
Rok začatia prevádzky: 1993
Druh služby: sociálne poradenstvo, šatník a iná materiálna pomoc, hygienická očista, sprostredkovanie teplej stravy, pomoc pri administratívnych úkonoch (jedlo, hygienická očista, materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, šatník).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z.
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, telesne postihnutí
Kapacita zariadenia: cca 43 mesačne
Teritoriálny rozsah služby: bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Trenčín

Adresa: Námestie sv. Anny 2, 911 01 Trenčín
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Nitra
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: CHSC Trenčín
Rok začatia prevádzky: 1996
Druh služby: opatrovateľská služba (§ 15), sociálne poradenstvo a prevencia (§ 84),sociálna služba (§ 37) (sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: starí a chorí, osamelo žijúci, osoby v sociálnej a materiálnej núdzi, sociálne slabé rodiny
Kapacita zariadenia: opatrovateľská služba v rodinách 31 osôb, poradenstvo a prevencia 182 osôb, iné sociálne služby 160 osôb
Teritoriálny rozsah služby: Trenčiansky kraj
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: CHSC Nitra
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 293.000,- Sk

Charitatívno-sociálne centrum Trnava

Adresa: Hlavná 43, 917 00 Trnava
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): ADCH Trnava – Bratislava
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/91 Zb. účelové zariadenie rím.-katol. cirkvisamostatná právnická osoba
Prevádzkovateľ: ADCH Trnava – Bratislava
Druh služby: sociálne poradenstvo a sociálna prevencia, pomoc pri administratívnych úkonoch, materiálna výpomoc, tiež opatrovateľská služba v rodinách (materiálna výpomoc, sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/98 Z. z. § 14
Cieľová skupina: sociálne odkázaní občania, dlhodobo nezamestnaní, občania po výkone trestu, migranti
Kapacita zariadenia: OSR - 21 klientov
Teritoriálny rozsah služby: OSR - okres Trnava, poradenstvo - bez ohraničenia

Charitatívno-sociálne centrum Žilina

Adresa: Predmestská 12, 010 01 Žilina
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Nitra
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. z.
Prevádzkovateľ: CHSC Žilina
Rok začatia prevádzky: 1996
Druh služby: opatrovateľská služba ( §15), sociálne poradenstvo a prevencia (§ 84), sociálna služba (§ 37) (sociálne poradenstvo a prevencia, sociálne služby, terénna opatrovateľská služba).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: starí a chorí, osamelo žijúci, osoby v sociálnej a materiálnej núdzi
Kapacita zariadenia: charitatívna služba v rodinách 36 osôb, poradenstvo a prevencia 24 osôb
Teritoriálny rozsah služby: mesto Žilina
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: Misionárky lásky Žilina, DCHD Považská Bystrica, Azylové centrum Žilina, Samaritán Martin
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 820.000,- Sk

Charitný dom Útočište

Adresa: J. Horvátha 865/15, 967 01 Kremnica
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Diecézna charita Banská Bystrica
Legislavívny rámec zriaďovateľa: v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
Prevádzkovateľ: DCH Banská Bystrica
Rok začatia prevádzky: 1997
Druh služby: domov sociálnych služieb (sociálne služby).

Legislatívny rámec služby: v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
Cieľová skupina: dospelé osoby so zdravotným postihom, a to telesným, zmyslovým a osoby staré a nevládne
Kapacita zariadenia: 10
Teritoriálny rozsah služby: Banskobystrický región
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 1.400.000,-Sk
Investičné priemerné ročné výdavky: 250.000,- Sk

Zariadenie opatrovateľskej služby Samaritán Želiezovce

Adresa: J. A. Komenského 36, 937 01 Želiezovce
Zriaďovateľ (cirkevná príslušnosť): Občianske združenie Prameň nádeje Tekovské Lužany ( ekumenické)
Legislavívny rámec zriaďovateľa: občianske združenie
Prevádzkovateľ: ZPN
Rok začatia prevádzky: 1995
Druh služby: sociálne služby - ZOS, DD, DSS, nepretržitá prevádzka (sociálne služby).

Legislatívny rámec služby: príspevková organizácia
Cieľová skupina: občania odkázaní na nepretržitú starostlivosť
Kapacita zariadenia: 20 lôžok
Teritoriálny rozsah služby: územie celej SR, uprednostnení občania z dolnohronského regiónu
Spolupráca s inými sociálnymi zariadeniami: s obdobnými zariadeniami Evanjelickej diakonie a Diakonického združenia Betánia
Prevádzkové priemerné ročné výdavky: 2.000.000,- Sk

(zostavil: Martin Mucha, manager projektu: Nata Hovorková, projekt diakonickej komisie ERCSR 2001 -- programovanie: Ján Gondoľ, www.gondol.sk)